Sprawozdawczość finansowa - pytania egzaminacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2877
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdawczość finansowa - pytania egzaminacyjne - strona 1 Sprawozdawczość finansowa - pytania egzaminacyjne - strona 2 Sprawozdawczość finansowa - pytania egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:Aktywa:
Wartość firmy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym
Półprodukty i produkcja w toku
Należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (od jednostek pozostałych)
Inne rozliczenia międzyokresowe(czynne)
Należności z tyt. dostaw i usług (w jednostkach powiązanych)

Pasywa
kapitał z aktualizacji wyceny
rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
inne (zobowiązania długoterminowe wobec jedn. powiązanych)
zobowiązania z tyt. wynagrodzeń
fundusze specjalne
ujemna wartość firmy

Aktywa
1. zaliczki na wartości niematerialne i prawne
2. inne środki trwałe
3. inne długoterminowe aktywa trwałe (w jednostkach powiązanych … długoterminowe)
4. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5. towary
6. należności dochodzone na drodze sądowej
7. środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym

Aktywa:
Wartość firmy
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym
Półprodukty i produkcja w toku
Należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń (od jednostek pozostałych)
Inne rozliczenia międzyokresowe(czynne)
Należności z tyt. dostaw i usług (w jednostkach powiązanych)
Pasywa:
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Kredyty i pożyczki wobec jednostek pozostałych(zob. krótkoterminowe)
Inne zobowiązania finansowe
RZiS:
Zmiana stanu produktów
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Podatek dochodowy
Inne przychody operacyjne
Dywidendy i udziały w zyskach
Wynagrodzenia
Inne koszty finansowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz