Sprawozdawczość finansowa

note /search

Pytania na egzamin - sprawozdawczość finansowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 10598

Prowadził je dr inż. Bogusława Bek-Gaik. Notatka zawiera 17 stron. ...Celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji o pozycji finansowej przedsiębiorstwa, jego dokonaniach i zmianach w pozycji finansowej, które są przydatne dla odbiorców przy podejmowanie decyzji ekonomicznych. Obow...

Sprawozdawczość finansowa - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 3633

Sprawozdawczość finansowa prof. zw. Dr hab. Halina Buk Wykład 1 Sprawozdawczość finansowa w systemie rachunkowości finansowej. RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA: Dokumentacja operacji gospodarczych. Księgi rachunkowe: -konta syntetyczne -konta analityczne Inwentaryzacja Wycena aktywów i pasywów (kreaty...

Sprawozdawczość finansowa- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 2058

Sprawozdawczość finansowa prof. zw. Dr hab. Halina Buk Wykład 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE: Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (nazwa firmy, organ rejestrowy, okres sprawozdawczy, zasada kontynuacji, czy było połączenie spółek w tym okresie...

Sprawozdawczość finansowa- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1666

Sprawozdawczość finansowa prof. zw. Dr hab. Halina Buk Wykład 9 RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE SKŁADNIK BILANSU RÓŻNICA Dodatnia Ujemna AKTYWA PASYWA WK WP WK WP Wartość podatkowa aktywów- jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich...

Sprawozdawczość finansowa- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1729

Sprawozdawczość finansowa prof. zw. Dr hab. Halina Buk Wykład 12 KOREKTY Wynik Przepływy pieniężne Korekty finansowy A B C 1. Amortyzacja - + 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: a) Zrealizowane na działalności inwestycyjne, np. z tytułu udzielonych pożyczek dewizowych -dodatnie róż...

Sprawozdawczość

 • Uniwersytet Opolski
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2282

in.: inwestorzy, nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, kito musi sporządzać sprawozdawczość, aktywa, pasywa, rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, zobowiązania krótkoterminowe, fundusze specjalne, działalność inwestycyjna, kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu, na ko...

Sprawozdawczość finansowa - pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3045

Aktywa: Wartość firmy Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym Półprodukty i produkcja w toku Należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowo...

Modele wyceny bilansowej - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1190

WYKŁAD 4 Modele wyceny bilansowej 1. Koncepcja cen (kosztów) historycznych Koncepcja ta dotyczy sposobu wyceny pozyskiwanych, a następnie zużywanych przez jednostkę w jej cyklu operacyjnym środków gospodarczych i przyjmuje, że składnik jest wyceniany „po koszcie” jego pozyskania, tj. wg ceny naby...

Sprawozdawczość finansowa - wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 742
Wyświetleń: 1218

WYKŁAD 6 Przykład 1: Wartość zaciągniętego zobowiązania wynosi 6.000 zł, naliczone przez kontrahenta, lecz jeszcze nie zapłacone odsetki karne wynoszą 300 zł. Wartości księgowe i podatkowe wynoszą: wartość podatkowa 0zł wartość księgowa

Zasada memoriału a zasada kasowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1722

WYKŁAD 7 Zasada memoriału a zasada kasowa Zasada memoriału Zasada kasowa Wynik „memoriałowy” Wynik „kasowy” Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Sprawozdanie to jest regulowane, oprócz UoR, Krajowym Standardem Rachunkowości...