Modele wyceny bilansowej - wykład 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele wyceny bilansowej - wykład 4 - strona 1 Modele wyceny bilansowej - wykład 4 - strona 2 Modele wyceny bilansowej - wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 4
Modele wyceny bilansowej
1. Koncepcja cen (kosztów) historycznych
Koncepcja ta dotyczy sposobu wyceny pozyskiwanych, a następnie zużywanych przez jednostkę w jej cyklu operacyjnym środków gospodarczych i przyjmuje, że składnik jest wyceniany „po koszcie” jego pozyskania, tj. wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Cena (koszt) historyczny to łączna kwota aktywów pieniężnych lub jej ekwiwalent, jaką podmiot gospodarczy musi zapłacić za pozyskanie aktywów tak, aby móc sprawować kontrole nad nimi, w celu uzyskania przyszłych korzyści ekonomicznych (J. Turyna: Standardy sprawozdawczości finansowej)
Aktywa ujmuje się na dzień nabycia w wartości równej zapłaconej za niej kwoty pieniężnej lub wartości godziwej zapłaty niepieniężnej dokonanej celem ich nabycia.
Zobowiązania wycenia się w wartości równej kwocie wpływów otrzymanych w zamian za przyjęcie na siebie obowiązku zapłaty lub w wartości równej kwocie środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów która według przewidywań zostanie zapłacona w celu uregulowania zobowiązania w normalnym toku działalności gospodarczej.
Zalety ceny historycznej:
łatwa do zaakceptowania, ponieważ jest weryfikowalna
jest ściśle powiązania z zasadą ostrożności
obiektywna
Wady ceny historycznej:
aktualna tylko na dzień transakcji
2. Koncepcja bieżących cen (kosztów) nabycia
Aktywa są wyceniane w wartości równej kwocie, jaką należałoby zapłacić w razie nabycia takiego samego lub równoważnego składnika aktywów w chwili obecnej
Zobowiązania są wyceniane w wysokości nie zdyskontowanej kwoty środków pieniężnych lub ekwiwalentów, która byłaby w chwili obecnej do uregulowania. 3. Koncepcja cen (kosztów) realizacji netto
Aktywa są wyceniane w wartości równej kwocie pieniężnej, jaką można by w danym momencie uzyskać zbywając dany składnik aktywów w normalnej, zaplanowanej transakcji
Zobowiązania są wykazywane w wartości ich realizacji czyli w wysokości kwoty środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, jaka według przewidywań zostanie zapłacona w celu uregulowania zobowiązań w normalnym toku działalności gospodarczej.
4. Koncepcja cen (kosztów) bieżących
Aktywa są wyceniane w zdyskontowanej wartości bieżącej przyszłych wpływów środków pieniężnych netto, które, według przewidywań, zostaną osiągnięte w toku działalności gospodarczej.
Zobowiązania są wykazywane w zdyskontowanej wartości netto przyszłych wypływów środków pieniężnych które będą wymagane do uregulowania zobowiązań w normalnym toku działalności.


(…)

… (najczęściej roku obrotowym) kosztów ich uzyskania, tzn. kosztów związanych z przychodami i kosztów dotyczących danego okresu.
Najważniejsza- zasada współmierności, a następnie zasada memoriału, która jest związana z zasadą współmierności.
Art. 42 UoR
Na wynik finansowy netto składa się:
wynik działalności operacyjnej (w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych)
wynik operacji finansowych
wynik operacji nadzwyczajnych
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku
Struktura rachunku zysków i strat
- koszty zwykłej (podstawowej) działalności operacyjnej
+ przychody zwykłej (podstawowej) działalności operacyjnej
= WYNIK ZE SPRZEDAŻY
- pozostałe koszty operacyjne
+ pozostałe przychody operacyjne
= WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
- koszty finansowe
+ przychody finansowe
= WYNIK…
…, materiałów, towarów
Wariant porównawczy
Koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych materiałów, towarów
Przychody ze sprzedaży produktów, materiałów, towarów
 Zmiana stanu produktów
Wariant porównawczy rachunku zysków i strat mogą sporządzać podmioty gospodarcze ewidencjonujące koszty:
tylko w układzie rodzajowym (konta zespołu 4)
jednocześnie w układzie rodzajowym i układzie funkcjonalno- kalkulacyjnym (zespoły…
… nie zakończonej
rozliczeń międzyokresowych kosztów
W celu zachowania współmierności przychodów i kosztów należy skorygować koszty rodzajowe ujęte w wyniku do poziomu kosztu własnego sprzedaży (kosztu wytworzenia sprzedanych produktów, kosztów sprzedaży i kosztów zarządu)
Koszty rodzajowe korekta koszt własny sprzedaży
Zmiana stanu produktów
Ewidencyjnie:
Rozliczenie kosztów Wynik finansowy
X
Koszt wytworzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz