Sprawozdawczość finansowa - wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1890
Wyświetleń: 3626
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdawczość finansowa - wykład 1 - strona 1 Sprawozdawczość finansowa - wykład 1 - strona 2 Sprawozdawczość finansowa - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdawczość finansowa prof. zw. Dr hab. Halina Buk Wykład 1
Sprawozdawczość finansowa w systemie rachunkowości finansowej.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA:
Dokumentacja operacji gospodarczych.
Księgi rachunkowe:
-konta syntetyczne
-konta analityczne
Inwentaryzacja
Wycena aktywów i pasywów (kreatywna rachunkowość)
Rachunek kosztów:
-bilans
-rachunek zysków i strat
-rachunek przepływów pieniężnych -zestawienie zmian w kapitale własnym
Rachunkiem kosztów można dowolnie manipulować wpływając tym na wynik finansowy w zależności od tego, do którego okresu zaliczamy dane koszty.
UoR, Rozporządzenia,
Ustawa o statystyce publicznej w Polsce z 1995roku.
Jednostki sektora finansowego, spółki giełdowe są regulowane w sprawie sprawozdań finansowych przez jeszcze inne ustawy. Stosowanie MSR i MSSF w Polsce od 01.2005r.
„jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieregulowanym przez MSR”. (Art.2 ust 3UoR)
Obligatoryjnie (art. 55 ust.5):
Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych o których mowa w art.4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn. 19.07.2002r nor 1606/2002/WE w sprawie stosowania MSR (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2009, rozdz. 13, t.29,str 609) Skonsolidowane sprawozdania finansowe banków
-zastosowanie po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się w 2005roku.
MSR=MSSF
Fakultatywne stosowanie MSR
(decyzja organu zatwierdzającego)
Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na danym z rynków regulowanych Krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (art. 45, ust. 1a)
Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 45, ust. 16)
Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 55, ust6)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR (art. 55, ust 7)


(…)

… przez dłuższy okres.
Rządy i agencje rządowe- alokacja zasobów. Regulowanie działalności jednostek. Polityka podatkowa, obliczenie dochodu narodowego inne dane statystyczne.
Społeczeństwa- wkłady w gospodarkę lokalną (liczba zatrudnionych), wspieranie lokalnych dostawców. Trendy i ostateczne zmiany w zasobowości jednostki.


-Ogólnoekonomiczne
-Opisowe
Metoda prezentacji informacji:
-Brutto -Netto
-Mieszana
Zakres użytkowników:
-Ogólnodostępne
-Ograniczone zewnętrzne
-Wewnętrzne
W informacji dodatkowej powinno być dużo opisów.
Użytkownicy sprawozdań finansowych (wg. MSR)
Inwestorzy- ryzyko inwestycji kapitałowych i ich stopa zwrotu. Zdolność jednostki do wypłacenia dywidend.
Pracownicy- stabilność i rentowność pracowników. Zdolność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz