Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3101
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 2 - strona 1 Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 2 - strona 2 Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Standardy sprawozdawczości finansowej dr Anna Kuzior Wykład 2
Geneza MSR-ów
Zapoczątkowany proces w 1973 roku poprzez powołanie w Londynie Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang. International Accounting Standards Comitee, IASC). To niezależna, prywatna organizacja, założona na mocy porozumienia zawodowych organizacji księgowych z Australii, Francji, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii.
W 2001 r. (w momencie przekształcenia) Komitet zrzeszał 153 organizacje zawodowe ze 113 krajów, w tym Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Został powołany w celu opracowywania i publikowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości(MSR), które będą obowiązujące przy sporządzaniu ogólnie dostępnych sprawozdań finansowych oraz promowania tych Standardów na całym świecie - w tym celu powołano:
- 1981 rok, grupa konsultacyjna,
- 1995 rok, komisja doradcza,
- 1997 rok - stały komitet do spraw interpretacji
Komitet wydał 41 standardów (MSR), 24 inrepretacje MSR-ów oraz ramy koncepcyjne opracowywania sprawozdań finansowych (tzw. Założenia Koncepcyjne). W 2001 r. Komitet MSR został przekształcony w 14 osobową Radę Międzynarodową Standardów Rachunkowości RMSR(International Accounting Bard, IASB), a standardy opublikowane od tego czasu określane są mianem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSSF, których celem jest stopniowe zastępowanie dotychczasowych MSR.
Do zadań RMSR należy:
opracowanie globalnych, zrozumiałych i wysokiej jakości standardów rachunkowości,
promowanie stosowania i wdrażania tych standardów,
współpraca z krajowymi podmiotami tworzącymi standardy w celu uzyskania rozwiązań najlepszej jakości
Integralną częścią MSR-ów są interpretacje wydawane przez Komitet do spraw Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej KIMSF ( wcześniej SKI). Zawierają one wskazówki, które mają zapewnić poprawne stosowanie postanowień standardów (najczęściej dotyczą kwestii, które mogą być przedmiotem sporu). Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej:
To standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR i składają się z:
- Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSSF
- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR
- interpretacji wydanych przez Komitet do spraw Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej KIMSF lub istniejący wcześniej Stały Komitet do spraw Interpretacji SKI.
W praktyce stosuje się określenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oznaczające MSR-y i MSSF-y.


(…)

… finansowego”)
MSSF 11 - Wspólne ustalenia umowne - zastępuje MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach”)
MSSF 12 - Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki
MSSF 13 - Wycena w wartości godziwej - podaje nową definicję wartości godziwej oraz wskazówki dotyczące jej wyceny
STRUKTURA MSR
Założenia koncepcyjne
MSR nr 1 Prezentacje sprawozdań finansowych
Inne MSR i MSSF
Interpretacja KIMSF i SKI…
… Zasad Rachunkowości (APB)
W 1970 r. wydana Deklaracja nr4 Rady ds. Zasad Rachunkowości (APB) - to pierwsza próba całościowego sformułowania założeń koncepcyjnych rachunkowości finansowej w USA
W 1973 r. w miejsce APB powołano Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (Finanacial Accounting Standards Board, FASB), która działa do dziś.
FASB wydaje Deklaracje dotyczące pojęć rachunkowości finansowej (Statements of Financial Accounting Concepts, SFAC).
Są to zasadnicze założenia koncepcyjne rachunkowości finansowej - tzw. Ramy konceptualne rachunkowości (na nich były wzorowane założenia koncepcyjne MSR) np.:
- SFAC nr 1: cele rachunkowości organizacji typu profit,
- SFAC nr 6: definicje elementów sprawozdań finansowych wszystkich rodzajów organizacji i jednostek. - SFAC nr 7 wykorzystanie informacji…
… kapitałowej, w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR
Jednostkowe sprawozdanie finansowe:
emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego
jednostek wchodzących w skład grupy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz