Standardy sprawozdawczości finansowej

note /search

Notatki z egz

 • Uniwersytet Warszawski
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 6923

"Założenia: Jednostka gospodarcza A sporządziła ostatnie sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF, lecz stwierdziła że: „zastosowała MSSF z wyłączeniem SKI 12 – Konsolidacja – Jednostki specjalnego przeznaczenia”. Czy jednostka A jest jednostką stosującą MSSF po raz pierwszy? Odpowiedź...

Pytania na egzamin - Inflacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3605

To są pytania lub zagadnienia które pamiętam Z SSF Zacznę od tego iż, pytania na I terminie były podobne do tych co były na zerówce. Ale na I terminie było 5 wariantów odpowiedzi a na zerówce 4. - tabelka przedstawiająca model kontynentalny i anglosaski (str.2 wykł.1) - coś o modelu południowo ...

Wartosci niematerialne

 • Uniwersytet Gdański
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1274

MSR 38 WARTOŚCI NIEMATERIALNE CEL STANDARDU: reguluje zasady ujmowania oraz ujawniania informacji dotyczących wartości niematerialnych, które nie są szczegółowo uregulowane w innych MSR. DEFINICJA : Aktywa niematerialne to: …………………………………………………………… ……… ……… ………………………………………………………………………………………………… … ……....

Śródroczna sprawozdawczość finansowa

 • Uniwersytet Gdański
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1029

MSR 34 - ŚRÓDROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA CEL: określenie minimalnej zawartości śródrocznego raportu finansowego. OKRES ŚRÓDROCZNY: to okres …………………………………………………… … …… ………………………………………………………………………………………….. Je śli jednostka publikuje PEŁNE sprawozdanie finansowe w ramach swojego raportu śródroczne...

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechania

 • Uniwersytet Gdański
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 966

MSSF 5 „AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY I DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA” ZAKRES MSSF 5: Standard dotyczy praktycznie wszystkich aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz grup do zbycia. Sprzedaż może obejmować zarówno aktywa jako pojedyncze jednostki, jak i grupy do zbycia , które mogą łąc...

Koszty finansowania zewnętrznego

 • Uniwersytet Gdański
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 784

MSR 23 „ KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO ” ZAKRES: MSR 23, „Koszty finansowania zewnętrznego”, reguluje zasady księgowania kosztów finansowania zewnętrznego. KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO : są to:………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………., a w szczególności : koszty...

Nieruchomosci inwestycyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1113

MSR 40 NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 1. CEL STANDARDU - reguluje zasady ujmowania aktywów inwestycyjnych innych niż finansowe i precyzuje, jakie informacje należy ujawniać. 2. NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA to: grunt, budynek lub część budynku, którą przedsiębiorstwo traktuje jako ……………………………………………………………....

Nowe tytuły sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

Nowe tytuły sprawozdania finansowego : - bilans - sprawozdanie z sytuacji finansowej - rachunek zysków i strat - sprawozdanie z całkowitych dochodów (na które składa się wynik netto - ustalony tak jak dotychczas oraz skutki transakcji wpływających bezpośrednio na kapitał własny, niezwiązanych z ak...

Zasady rachunkowości .

 • Uniwersytet Gdański
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

MSR 8 ZASADY RACHUNKOWOŚCI, ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH I KORYGOWANIE BŁĘDÓW CEL I ZAKRES: stosuje się go przy wyborze i stosowaniu zasad rachunkowości, księgowaniu zmian zasad rachunkowości, zmianach wartości szacunkowych, korektach...

Zdarzenia po dniu bilansowym

 • Uniwersytet Gdański
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM Celem MSR 10 jest określenie: kiedy jednostka gospodarcza powinna skorygować sprawozdanie finansowe o skutki zdarzeń następujących po dniu bilansowym, oraz informacji, które jednostka powinna ujawnić na temat...