Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechania - strona 1 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechania - strona 2 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechania - strona 3

Fragment notatki:

MSSF 5 „AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY I DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA” ZAKRES MSSF 5: Standard dotyczy praktycznie wszystkich aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz grup do zbycia. Sprzedaż może obejmować zarówno aktywa jako pojedyncze jednostki, jak i grupy do zbycia , które mogą łączyć w sobie dowolne aktywa i zobowiązania jednostki, w tym aktywa obrotowe zobowiązania długo i krótkoterminowe. Nie można go jednak stosować do takich aktywów jak: z tytułu odroczonego podatku dochodowego (MSR 12 „ Podatek dochodowy ”),
z tytułu świadczeń pracowniczych (MSR 19 „ Świadczenia pracownicze ”),
finansowych regulowanych przez MSR 39 „ Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena ,
trwałych objętych MSR 40 „ Nieruchomości inwestycyjne ”, wycenianych w wartości godziwej,
trwałych, wycenianych w wartości godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą, zgodnie z MSR 41 „ Rolnictwo ”,
praw wynikających z umów ubezpieczeniowych, zgodnie z definicją MSSF 4 „ Umowy ubezpieczeniowe ”.
DEFINICJA AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I GRUPY DO ZBYCIA: Składnik aktywów trwałych lub grupę do zbycia (grupa do zbycia to grupa aktywów przeznaczona do zbycia w drodze pojedynczej transakcji sprzedaży lub transakcji o innym charakterze wraz z bezpośrednio powiązanymi z tymi aktywami zobowiązaniami, które zostaną również przekazane w tej transakcji) klasyfikuje się jako przeznaczony do sprzedaży, jeśli ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Aktywa trwałe (lub grupę do zbycia) ujmuje się jako przeznaczone do sprzedaży gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki: gdy składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży w jego bieżącym stanie z uwzględnieniem jedynie normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków dla sprzedaży tego typu aktywów lub grup do zbycia, tzn. gdy jednostka może zrealizować sprzedaż bez realizacji dodatkowych warunków np. demontaż, …………………………………………………………………………………………… . Sprzedaż jest wysoce prawdopodobna gdy: przedstawiciele odpowiedniego poziomu kierownictwa są zdecydowani wypełnić plan sprzedaży składnika aktywów (lub grupy do zbycia), wszczęto aktywny program znalezienia nabywcy i zakończenia planu sprzedaży, składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest aktywnie oferowany na sprzedaż po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej,

(…)

… jako sprzedaż zakończona w czasie ………………………………………., a działania potrzebne do zakończenia planu wskazują, że jest mało prawdopodobne, iż zostaną poczynione znaczące zmiany w planie albo że plan zostanie niezrealizowany.
Nie ujmuje się aktywów trwałych jako przeznaczonych do sprzedaży, jeżeli ……………………………………………………………………………………………………………
W przypadku, gdy jednostka spełni kryteria po dniu bilansowym, to wówczas nie ujmuje tych aktywów jako przeznaczonych do sprzedaży. Jeżeli jednak kryteria te zostaną spełnione po dniu bilansowym, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, informacje takie należy ujawnić w informacji dodatkowej.
Wydłużenie okresu wymaganego na zakończenie sprzedaży - czyli powyżej 12 miesięcy - nie wyklucza klasyfikacji składnika aktywów (lub grupy do zbycia) jako przeznaczonego…
… jako przeznaczony do sprzedaży. Jego wartość była następująca:
wartość netto (bilansowa) na moment przeklasyfikowania 600.000 zł,
wartość godziwa na moment przeklasyfikowania 590.000 zł,
przewidywane koszty sprzedaży 60.000 zł
Jaka będzie wartość środka trwałego wykazana w bilansie?
Jeżeli wartość bilansowa na moment klasyfikacji przewyższa wartość godziwą pomniejszoną o koszty zbycia (sprzedaży), jednostka ujmuje…
… skoordynowanego planu sprzedaży odrębnego pionu lub obszaru geograficznego, lub
jest jednostką zależną nabytą jedynie w celu odsprzedaży.
Standard wymaga, aby jednostka prezentowała wyniki swojej działalności zaniechanej ……………………………….od działalności kontynuowanej. Jednostka prezentuje w sprawozdaniu z pełnego dochodu łączną kwotę zysku lub straty z tytułu działalności zaniechanej za dany okres oraz zysku…
… do sprzedaży, jeśli…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Opis kryteriów związanych z faktem przedłużania się sprzedaży można znaleźć w Załączniku B do MSSF 5.
Przykład 1)
Przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją wyrobów gumowych na potrzeby motoryzacji pod koniec 200X r. postanowiło sprzedać jedną z maszyn produkcyjnych. Przedsiębiorstwo otrzymało zobowiązanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz