Sprawozdanie z całkowitych dochodów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie z całkowitych dochodów- opracowanie - strona 1 Sprawozdanie z całkowitych dochodów- opracowanie - strona 2 Sprawozdanie z całkowitych dochodów- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Wszystkie pozycje przychodów i kosztów ujętych w danym okresie jednostka prezentuje w :
pojedynczym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, lub
dwóch sprawozdaniach: sprawozdaniu przedstawiającym składnik zysków i start (jednostkowy rachunek zysków i strat) oraz w drugim sprawozdaniu, które rozpoczyna się od zysku lub straty i przedstawia składniki innych całkowitych dochodów (sprawozdanie z całkowitych dochodów)
Informacje przedstawiane w sprawozdaniuz całkowitych dochodów
Sprawozdanie z całkowitych dochodów zawiera co najmniej następujące pozycje za dany okres sprawozdawczy (MSR 1 par 82)
przychody
koszty finansowe
udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach wycenianych zgodnie z metoda praw własności
obciążenia z tytułu podatków
łączna kwotę obejmującą sumy:
zysku lub straty po opodatkowaniu na działalności zaniechanej, oraz
zysku lub straty po opodatkowaniu ujętej w momencie przeszacowania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia aktywów, lub grupy (grup) do zbycia stanowiących działalność zaniechaną
zysk lub starta netto
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
każdy składnik innych całkowitych dochodów sklasyfikowanych według rodzaju (miedzy innymi) par 7:
zysk/starta z tytułu różnic kursowych z przeliczenia działalności zagranicznej
zysk/starta z tytułu dostępnych do sprzedaży aktywów finansowych
zyski z tytułu przeszacowania aktywów trwałych
podatek dochodowy dotyczący pozostałych elementów zysku całościowego
pozostałe elementy zysku całkowitego za rok, po opodatkowaniu
całkowite dochody ogółem
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
W sprawozdaniu z całkowitych dochodów jednostka ujawnia:
zysk lub stratę netto
łączne całkowite dochody za dany rok które można przyporządkować do
udziałów mniejszościowych (nie dających kontroli) oraz
właścicieli jednostki dominującej
Jednostka nie prezentuje żadnych pozycji przychodów lub kosztów jako pozycji nadzwyczajnych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ani w jednostkowych rachunku zysku i strat ( o ile jest prezentowany) ani w informacjach dodatkowych
Dla zrozumienia finansowych wyników działalności, jednostka oddzielnie ujawnia co najmniej (98):
odpisy aktualizujące wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania lub wartość rzeczowych aktywów trwałych do wartości odzyskiwalnej jak również odwrócenia takich odpisów


(…)

… do ich otrzymania.
WYKŁAD 14 04.01.2012
Zasady uznawania kosztów (Ramy koncepcyjne- RK)
Koszty wpływają na wynik finansowy w następujących przypadkach (par 94-98)
gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągnięciem konkretnych przychodów (np. wytworzenie sprzedanych produktów- zasada współmierności)
gdy koszty dotyczą działalności jednostki w bieżącym okresie (np. koszty zarządu…
…) Z użytkowania przez inne podmioty aktywów jednostki gospodarczej, przynoszących odsetki, tantiemy i dywidendy
Odsetki to opłaty za użytkowanie środków pieniężnych bądź ekwiwalentów środków pieniężnych lub kwot należnych jednostce gospodarczej,
Tantiemy to opłaty za użytkowanie długoterminowych aktywów jednostki np. patentów, znaków handlowych, praw autorskich, programów komputerowych,
Dywidendy stanowią…
… usług reklamowych. Umowa podpisana została 1 lipca 2010 roku, jej zakończenie zaplanowano na koniec września 2011. Wykonanie usługi wymagało będzie przepracowania 25 000 roboczogodzin. Koszty wykonania usługi oszacowano na kwotę 2 000 000 zł, cenę usługi ustalono na kwotę 2 750 000 zł. Ustalono, że na koniec każdego kwartału jednostka wykonująca usługę otrzymywać będzie przelewem na rachunek 550 000…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz