Prezentacja sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Nasza ocena:

4
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezentacja sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej - strona 1

Fragment notatki:

12. Prezentacja sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
MSR nr 1 zawiera następujące wskazania:
Sprawozdanie dotyczy wszystkich jednostek gospodarczych,
Odpowiedzialność za sprawozdanie ponosi kierownik jednostki lub inny organ
Układ sprawozdania finansowego zawiera: bilans rachunek zysków i strat, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową. Sprawozdania te sporządza się według zasad: kontynuacji działalności, memoriału, ciągłości i istotności.
MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” reguluje podstawy prezentacji sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu, aby zapewnić porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostki z jej sprawozdaniami z poprzednich okresów oraz ze sprawozdaniami innych jednostek. MSR 1 podaje ogólne wymagania dotyczące prezentacji sprawozdań finansowych, wytyczne dotyczące ich struktury i wymogi odnoszące się do ich minimalnej zawartości, ale nie zobowiązuje do stosowania jednego ściśle określonego wzoru sprawozdań finansowych przez wszystkie podmioty. Ujmowanie, wycena i ujawnianie informacji na temat poszczególnych transakcji i innych zdarzeń omówione są w innych standardach i interpretacjach.
W MSR nr 1 stwierdza się, iż sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie obrazować sytuację finansową jednostki, jej wyniku finansowe i przepływy środków pieniężnych. Podkreśla się, iż na sposób ujmowania oraz prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym bezpośredni wpływ mają podstawowe założenia zwane nadrzędnymi zasadami rachunkowości, gdzie wymienia się dwie zasady: zasadę memoriału i zasadę kontynuacji działania. Ponadto wymienia się także, nie uznając jako zasady, sposoby tworzenia informacji uwzględniające ciągłość prezentacji, czyli stosowanie tych samych zasad, istotność informacji, niekompensowanie kategorii rachunkowych np. należności i zobowiązań.
Zgodnie z zasadą memoriałową skutki transakcji i innych zdarzeń ujmuje się z chwilą wystąpienia (a nie w momencie wpływu lub wypływu środków pieniężnych) oraz wykazuje się je w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym okresu, którego dotyczą.
Mówiąc z kolei o zasadzie kontynuacji działania rozumie się, iż sprawozdanie finansowe sporządza się zwykle o założenie, że jednostka jest w stanie kontynuować działalność i będzie ją kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości.
Według MSR 1 oceniając zasadność przyjęcia założenia o kontynuowaniu działalności przez jednostkę należy wziąć pod uwagę wszelkie dostępne informacje dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, która zwykle odpowiada, choć nie musi być ograniczona, do co najmniej 12 miesięcy od daty bilansowej. Wnikliwość oceny zależy od konkretnej sytuacji. Jeżeli jednostka była dotychczas rentowna i posiadała łatwy dostęp do środków finansowych, to ocena, że przyjęcie założenia kontynuacji działalności jest zasadne, nie wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy.

(…)

… określono, iż bilans zawiera co najmniej następujące pozycje:
rzeczowe aktywa trwałe,
nieruchomości inwestycyjne,
wartości niematerialne,
aktywa finansowe (z wyłączeniem inwestycji wykazywanych metodą praw własności, należności z tytułu dostaw i usług, pozostałych należności oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów),
inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności,
aktywa biologiczne,
zapasy…
… uprawnień posiadaczy kapitału własnego, wykazując oddzielnie kwoty im wypłacone,
saldo niepodzielonego wyniku łat ubiegłych na początek okresu i na dzień bilansowy oraz zmiany w ciągu okresu,
kwotę jakichkolwiek nieujętych skumulowanych dywidend z tytułu posiadania udziałów (akcji) uprzywilejowanych akcji uprzywilejowanych co do dywidend.
Jednostka gospodarcza ujawnia następujące informacje…
… składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.
Z kolei w MSR nr 1 problem kompensowania jest przedstawiony bardziej elastycznie, bowiem stwierdza się, że nie należy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz