Zatwierdzenie sprawozdania finansowego - wykład 13

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego - wykład 13 - strona 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego - wykład 13 - strona 2 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego - wykład 13 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 13
Egzamin „0”
test jednokrotnego wyboru bez punktów ujemnych
w ramach testu będą zadania- bardzo proste
40 min
zaczynamy o 8.00
wyniki czwartek
na egzaminie nie będzie wykładu 13, badań sprawozdań finansowych, publikowanie, zestawienia zmian w kapitale własnych oraz sprawozdania z działalności jednostki, termin 1 będzie składał się z 2 części- testowa i zadaniowa
trzeba mieć kalkulator, ołówek, gumka
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 UoR)
Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto:
Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedzonym badaniem z wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.
Podział lub pokrycie wyniku finansowego bez spełnienia tych warunków jest nieważny z mocy prawa
Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek pozostałych może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.
Odpisy z wyniku finansowego w ciągu roku ( np. zaliczkowa wypłata dywidend) jest uznawany za śródroczny podział wyniku finansowego.
Zmiany w sprawozdaniu finansowym
Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na sprawozdanie lub które powoduje, że założenie kontynuacji działania nie jest uzasadnione:
po sporządzeniu sprawozdania a przed jego zatwierdzeniem - należy dokonać odpowiednich zmian w sprawozdaniu oraz w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie dotyczy oraz powiadomić biegłego rewidenta
po zatwierdzeniu- skutki ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego , w którym informacje te otrzymała
Kierownik jednostki ma obowiązek złożyć do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym „ Monitor Polski B” ( a w przypadku spółdzielni „Monitor Spółdzielczy”):
wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans
rachunek zysków i strat
zestawienie zmian w kapitale własnym
rachunek przepływów pieniężnych
opinię biegłego rewidenta
opis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale, pokryciu wyniku finansowego netto
w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

(…)

… sprawozdanie finansowe od 01.01.2009r składa się z następujących elementów:
sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej na koniec okresu,
sprawozdania z całkowitych dochodów za dany okres,
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres,
informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające
oraz
sprawozdanie…
… z całkowitych dochodów, w tym rachunku zysków i strat bez względu na jego wariant.
Przychody,
Koszty finansowe,
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenianych zgodnie z metodą praw własności,
Obciążenia z tytułu podatków,
Łączna kwota obejmująca sumy zysku lub straty po opodatkowaniu na działalności zaniechanej i w momencie przeszacowania do wartości godziwej,
Zysk…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz