Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 4 - strona 1 Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 4 - strona 2 Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Standardy sprawozdawczości finansowej dr Anna Kuzior Wykład 4
UWAGA. Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości mają obowiązek sporządzania:
-bilansu
-rachunku wyników
-informacji dodatkowej
Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
Badaniu i ogłaszaniu podlegają:
-roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych,
-roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność:
1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,
2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
3) spółek akcyjnych z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
-średniomiesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
-suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
-przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.
UWAGA. Badaniu podlegają:
-sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także
-roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR
Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu, jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania. Badanie sprawozdania finansowego jest przeprowadzane przez biegłego rewidenta, który działa w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań.
Biegły rewident wyraża bezstronną i niezależną opinię o sprawozdaniu(ustawa o biegłych rewidentach).
Zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art.53 ust.1 UOR). Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymaganymi dokumentami.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno być udokumentowane w formie pisemnej. W zależności od organu zatwierdzającego będzie to:
-uchwała zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia,


(…)

… Polskiej Monitor Polski B
Spółdzielnie ogłaszają swoje sprawozdania w Monitorze Spółdzielczym
UWAGA - od 01.01.2013 roku ogłoszenia w ogólnokrajowym Dzienniku Urzędowym Monitor Sądowy i Gospodarczy a spółdzielnie - w Monitorze Spółdzielczym(dotyczy to sprawozdań finansowych za rok rozpoczęty 01.01.2012 roku lub później).
W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego podatnicy…
… sytuację majątkowo-finansową oraz wynik finansowy podmiotu gospodarczego -by ten cel był zrealizowany księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie oraz jasno i wiarygodnie odzwierciedlać zdarzenia gospodarcze. Taka koncepcja rachunkowości - wiernego i rzetelnego obrazu TRUE AND FAIR VIEW - została sformułowana w Wielkiej Brytanii i przyjęta przez inne państwa (uwaga-nie jest definiowana…
… i systemu gospodarczego. Zasada dwustronnego (podwójnego) zapisu wynika z dwoistego rozpatrywania majątku podmiotu gospodarczego - wg postaci wystepowania majątku i wg źródeł finansowania (pochodzenia) tego majątku, a w konsekwencji z dwoistego znaczenia każdego zdarzenia gospodarczego zaliczanego do operacji gospodarczych.
Zasada periodyzacji, oznacza okresowość sporządzania sprawozdań(stałe powtarzające…
… z działalnośći jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń np. o przewidywanym rozwoju jednostki, waźniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, posiadanych przez jednostkę oddziałach(zakładach), a także powinno obejmować np. wskaźniki finansowe oraz informacje o zatrudnieniu…
… w międzynarodowych standardach rachunkowości).
Każda jednostka musi przyjąć określoną politykę(zasady) rachunkowości. Ramy tej polityki są określone przez przepisy polskiego prawa bilansowego oraz MSR-ów.
Według UOR przez przyjęte zasady(politykę) rachunkowośći, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów - zasady(polityką) rachunkowości to konkretne prawidła, metody, konwencje, reguły i praktyki przyjęte…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz