Rachunkowość - Sprawozdawczość finansowa WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5187
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - Sprawozdawczość finansowa WYKŁAD - strona 1 Rachunkowość - Sprawozdawczość finansowa WYKŁAD - strona 2 Rachunkowość - Sprawozdawczość finansowa WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość - wykład 
Sprawozdawczośd finansowa  str. 1 SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA  Sprawozdawczośd finansowa – to zbiór informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowym jednostki gospodarczej – sporządzonym za dany okres z zastosowaniem odpowiednich formuł, ich opisu i prezentacji.  Cele sprawozdawczości  finansowej: 
a)  Zaspokojenie potrzeb informacyjnych wielu różnorodnych grup odbiorców sprawozdao 
finansowych 
b)  Według MSR podstawowym celem sprawozdawczości finansowej jest przekazanie informacji 
o sytuacji finansowej, wynikach działalności, zmianach sytuacji finansowej, informacji użytecznych dla szerokiego kręgu odbiorców 
 
1.  Użytkownicy sprawozdao finansowych 
a)  Inwestorzy b)  Kredytodawcy c)  Kontrahenci d)  Pracownicy e)  Klienci f)  Rządy i agendy rządowe g)  Społeczeostwo 
 
2.  Podstawowe zasady rachunkowości według UoR 
o  Zasada memoriału o  Współmierności kosztów i przychodów o  Kontynuacji działania o  Ciągłości o  Istotności o  Niekompensowania o  Ostrożności 
 
3.  Podstawowe zasady według MSR 
o  Zasada memoriału o  Kontynuacji działalności 
 
4.  Cechy jakościowe sprawozdao finansowych: 
o  Zrozumiałośd o  Przydatnośd o  Wiarygodnośd o  Porównywalnośd 
5.  Składniki sprawozdania finansowego bezpośrednio związane z ustaleniem sytuacji majątkowej i finansowej: 
  Aktywa   Zobowiązania   Kapitał własny 
 
6.  Składniki sprawozdania finansowego bezpośrednio związane ustaleniem wyników finansowych: 
  Przychody   Koszty 
 Paweł Czudecki Rachunkowość - wykład 
Sprawozdawczośd finansowa  str. 2 
Podział sprawozdao finansowych 
 1.  Podział sprawozdao finansowych – zakres podmiotowy:  
  Jednostkowe sprawozdania finansowe   Łączne sprawozdania finansowe   Sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych  
2.  Podział sprawozdao finansowych – stopieo ogólności: 
  Syntetyczne   Analityczne 
 
3.  Podział sprawozdao finansowych – odbiorca: 
  Zewnętrzne   Wewnętrzne 
 
4.  Podział sprawozdao finansowych – obowiązek sporządzenia: 
  Obligatoryjne   Fakultatywne 
 
5.  Podział sprawozdao finansowych – powtarzalnośd: 
  Powtarzalne   Sporadyczne 
 Sprawozdanie finansowe według UoR: 
  Bilans   RZiS   Informacja dodatkowa   Rachunek przepływów środków pieniężnych w określonych ustawowo przypadkach   Zestawienie zmian w kapitale własnym w określonych ustawowo przypadkach 
 Termin sporządzenia sprawozdania finansowego: 
  W ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, skonsolidowane sprawozdanie finansowe w ciągu 5 
miesięcy (2 miesiące od daty sporządzenia sprawozdania finansowego jednostkowego). 

(…)

… towarów i produktów oraz operacji finansowych
przekracza 5 000 000 Euro
Procedura składania sprawozdania finansowego
1. Po wydanej opinii przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie podlega zatwierdzeniu do
6 miesięcy od dnia bilansowego lub 8 miesięcy od dnia bilansowego (sprawozdania
finansowego skonsolidowane)
2. Kierownik jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego składa je w ciągu 15 dni…
… w kapitel własnym jest przedstawienie zmian w poszczególnych składnikach
kapitału własnego a także dostarczenie użytkownikom sprawozdania finansowego, użytecznych
informacji do analizy zmian wartości księgowej jednostki gospodarczej.
W zestawieniu zmian w kapitale własnym należy wyróżnid następujące pozycje:
Korekty błędów podstawowych
Kapitał podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Udziały, akcje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz