Nowe tytuły sprawozdania finansowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowe tytuły sprawozdania finansowego - strona 1

Fragment notatki:

Nowe tytuły sprawozdania finansowego : - bilans - sprawozdanie z sytuacji finansowej
- rachunek zysków i strat - sprawozdanie z całkowitych dochodów (na które składa się wynik netto - ustalony tak jak dotychczas oraz skutki transakcji wpływających bezpośrednio na kapitał własny, niezwiązanych z akcjonariuszami jednostki. Przykładem takich transakcji mogą być zmiany kapitałów z aktualizacji wyceny, zyski i straty z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostki zagranicznej czy zyski i straty z aktualizacji wyceny dostępnych do sprzedaży aktywów finansowych oraz efektywna część zysków i strat z instrumentów zabezpieczających w zabezpieczeniach przepływów pieniężnych. ) sporządzane w formie:
pojedynczego dokumentu ( sprawozdania z całkowitych dochodów) - w takim przypadku rachunek wyników zostaje "wydłużony" o pozycje składające się na całkowite dochody, ale nazwa "rachunku wyników" znika ze sprawozdania finansowego, lub dwóch dokumentów : osobno rachunku zysków i strat (tak jak dotychczas) oraz nowego sprawozdania z całkowitych dochodów zaczynającego się od zysku lub straty.
- rachunek przepływów pieniężnych - sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
Zastosowanie nowego nazewnictwa w sprawozdaniach finansowych nie jest obowiązkowe! Zestawienie zmi an w kapitale w ł asnym Jednostka przedstawia sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, prezentujące: całkowite dochody ogółem za okres pokazujące oddzielnie łączne kwoty przypadające właścicielom jednostki dominującej oraz udziałom mniejszości, oraz dla każdego składnika kapitału własnego wpływ retrospektywnego zastosowania zmian zasad (polityki) rachunkowości lub retrospektywnych przekształceń dokonanych zgodnie z MSR 8, kwoty transakcji z właścicielami występującymi w charakterze udziałowców, wykazując odrębnie wkłady dokonane przez właścicieli oraz wypłaty na rzecz właścicieli, oraz d) uzgodnienie wartości bilansowej każdego składnika kapitału własnego na począ tek i na koniec okresu, wraz z oddzielnym ujawnieniem każdej zmiany stanu. Jednostka prezentuje w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym lub w informacji dodatkowej kwotę dywidend ujętą jako wypłaty na rzecz właścicieli w trakcie okresu oraz kwotę dywidendy przypadającą na jedną akcję. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz