MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 3423
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych- opracowanie - strona 1 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych- opracowanie - strona 2 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

MSR 1
Prezentacja sprawozdań finansowych
Sprawozdanie finansowe ogólnego przeznaczenia (par. 7)
Sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o (par. 9)
aktywach
zobowiązaniach
kapitale własnym
przychodach i kosztach, łącznie z zyskami i stratami
pozostałych zmianach w kapitale własnym
przepływach środków pieniężnych
Elementy sprawozdania finansowego (par.10)
sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu (bilans)
sprawozdanie z całkowitych dochodów za dany okres (pojedyncze sprawozdanie z całkowitych dochodów, lub dwa sprawozdania: sprawozdanie przedstawiające składniki zysków i strat (jednostkowy rachunek zysków i strat) oraz sprawozdanie, które rozpoczyna się od zysku lub straty i przedstawia składniki innych całkowitych dochodów (sprawozdanie z całkowitych dochodów)
sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres
sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres,
informacji dodatkowych o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających, oraz
sprawozdania z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego porównawczego okresu, w którym jednostka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie lub dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym, lub przeklasyfikowała pozycje w swoim sprawozdaniu finansowym.
Jednostka może stosować inne nazwy dla sprawozdań niż te zastosowane w niniejszym standardzie.
Zasady ogólne (par. 15-17, 19-20, 24, 25-35, 45, 50-51)
przedstawienie rzetelnego obrazu (przestrzeganie MSSF)
zachowanie zasad i cech sprawozdania określonych w Ramach Koncepcyjnych
konieczność odróżnienia sprawozdania finansowego od innych informacji publikowanych razem z nim
konieczność zidentyfikowania każdej jego części
Dla poprawnego zrozumienia prezentowanych informacji należy wskazać
nazwę jednostki gospodarczej lub inne dane identyfikacyjne
stwierdzenie, czy sprawozdanie finansowe dotyczy pojedynczej jednostki, czy7 grupy kapitałowej
dzień bilansowy lub okres objęty sprawozdaniem
walutę sprawozdawczą
poziom zaokrągleń
Okres sprawozdawczy- 1 rok
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (MSR 1- par 60-71)
Sposoby prezentacji aktywów i zobowiązań w bilansie
podział na pozycje obrotowe i trwałe (krótkoterminowe i długoterminowe)- klasyfikacja podstawowa
dla jednostki wytwarzających produkty lub świadczących usługi w ramach wyraźnie określonego cyklu operacyjnego


(…)

… odniesieniu do każdej pozycji aktywów i zobowiązań obejmującej kwoty, których realizacji lub uregulowania oczekuje się
Aktywa obrotowe i trwałe (par. 66)
Składniki majątku zaliczany jest do aktywów obrotowych jeżeli
oczekuje, że zrealizuje składnik aktywów lub zamierza go sprzedać lub zużyć w toku normalnego cyklu operacyjnego jednostki lub
jest w posiadaniu składnika aktywów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz