Informacje dodatkowe w sprawozdaniu finansowym- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacje dodatkowe w sprawozdaniu finansowym- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Informacje dodatkowe (MSR 1)
Struktura
Informacje dodatkowe:
prezentują informacje na temat podstawy sporządzania sprawozdania finansowego i szczegółowych stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
ujawniają informację wymagane przez MSSF, jeżeli nie są one prezentowane gdzie indziej w sprawozdaniu finansowym, oraz
dostarczają informacji, które nie są prezentowane gdzie indziej w sprawozdaniu finansowym, lecz są potrzebne do jego zrozumienia
Jednostka prezentuje informacje dodatkowe w sposób usystematyzowany, jeśli jest to możliwe w praktyce
Jednostka w odniesieniu do każdej pozycji zawartej:
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
w jednostkowym rachunku zysków i strat (jeśli jest prezentowany)
w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym
w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
zamieszcza odsyłacze do wszelkich odnośnych informacji zawartych w informacjach dodatkowych Kolejność prezentacji informacji- pomaga użytkownikom w zrozumieniu sprawozdania finansowego i porównaniu go ze sprawozdaniami finansowymi innych jednostek:
stwierdzenie zgodności z MSSF
podsumowanie istotnych zasad (polityki ) rachunkowości
informacje uzupełniające do każdej pozycji zaprezentowanej w poszczególnych częściach w kolejności w której poszczególne sprawozdania i zawarte w nich pozycje są prezentowane oraz
inne informacje dotyczące
zobowiązań warunkowych (zob. MSR 37) oraz nieujętych zobowiązań wynikających z zawartych umów, oraz
informacji niefinansowych np. cele i polityka zarządzania ryzykiem finansowym jednostki (zob. MSSF 7)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz