Sprawozdania finansowe wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Nasza ocena:

4
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdania finansowe wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - strona 1

Fragment notatki:

13. Aspekty formalne sporządzania, zatwierdzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
1. Terminy sporządzania sprawozdań finansowych
Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe musi być sporządzone przez każdą organizację do końca 3 miesiąca od dnia bilansowego (dnia zakończenia roku finansowego), czyli dla większości organizacji do 31 marca.
W tym terminie, jeśli nie jesteśmy organizacją OPP, nie musimy go wysyłać do żadnej instytucji (składamy tylko CIT-8 w urzędzie skarbowym wraz z załącznikami CIT-8/0 i CIT D). Następnie mamy czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
OPP mają obowiązek załączenia sprawozdania finansowego do sprawozdania merytorycznego składanego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej do 31 marca. Sprawozdanie nie musi być jednak podpisane przez zarząd ani zatwierdzone. Zazwyczaj w terminie przygotowania jest ono podpisywane przez osobę sporządzającą (np. księgową), jednak nie jest to bezwzględnym wymogiem.
2. Zasady wykazywania informacji w sprawozdaniu finansowym
Zakres sprawozdań finansowych został określony w ustawie w rozdziale 5. Art. 45 ust. 2 definiuje sprawozdanie finansowe jako bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, ustanawiając w ten sposób podstawowy obowiązek sprawozdawczy dla wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe. Od tego obowiązku ustawa czyni pewne odstępstwa: z jednej strony wprowadza rozszerzony obowiązek sprawozdawczy dla określonych jednostek przez obligatoryjne sporządzanie sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, z drugiej strony określonym jednostkom zezwala na sporządzanie uproszczonych sprawozdań finansowych. Do rocznego sprawozdania finansowego dołączyć należy sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów (art. 45 ust. 4).
Uproszczone sprawozdania finansowe
Małe i średnie jednostki mają możliwość sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego. Uproszczenie polega na tym, że wykazują one w sprawozdaniu tylko dane dotyczące pozycji oznaczonych literami i cyframi rzymskimi. Uproszczone sprawozdania finansowe sporządza jednostka, która w roku obrotowym nie spełniła dwóch z trzech warunków: średnioroczne zatrudnienie 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 1 000 000 euro, przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych 2 000 000 euro. Obejmuje ono: uproszczony bilans, uproszczony rachunek zysków i strat, uproszczoną informację dodatkową.

(…)

… przez biegłego rewidenta:
średnioroczne zatrudnienie w organizacji w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro;
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro…
… w pkt 1 w wysokości co najmniej 50 000 zł;
osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 mln zł.
Jeśli przykładowo OPP w 2007 r. (poprzedzającym miniony rok finansowy) realizowała zadania publiczne i osiągnęła wymienione wyżej wskaźniki, to musi poddać badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2008. Opinię z badania należy też załączyć do MPiPS, urzędu skarbowego…
… finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.
13. Aspekty formalne sporządzania, zatwierdzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
31.XII. - moment bilansowy skonsolidowanego sprawozdania finansowego taki sam jak w przypadku jednostki dominującej,
31.III. - sporządzenie jednostkowych sprawozdań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz