Jednostkowe sprawozdania finansowe - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 4081
Wyświetleń: 10437
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jednostkowe sprawozdania finansowe - test - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 4 strony i zawiera zagadnienia takie jak: użytkownicy sprawozdań finansowych, sprawozdanie finansowe jednostki, cechy sprawozdania finansowego, uproszczone sprawozdanie finansowe, bilans, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozliczenia błędu, sprawozdanie z działalności jednostki.

Użytkownikami sprawozdań finansowych jednostki są między innymi:
Zarząd Rada nadzorcza
Dostawcy W skład sprawozdania finansowego jednostki zobowiązanej do badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta wchodzi:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Jednostka, w skład której wchodzą jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe, ma obowiązek sporządzenia:
Sprawozdania finansowego jednostki
Łącznego sprawozdania finansowego
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Główne cechy sprawozdania finansowego decydujące o jego jakości to:
Zrozumiałość, przydatność, wiarygodność, porównywalność
Bezbłędność, rzetelność, sprawdzalność, bezstronność
Neutralność, kompletność, użyteczność, terminowość Sprawozdanie finansowe jednostki obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową mogą sporządzać: Banki Zakłady ubezpieczeń
Spółki z ograniczona odpowiedzialnością
Sprawozdanie finansowe sporządza się: Na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego
Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych
Na koniec każdego kwartału
Jeżeli w związku z przekształceniem spółki z o.o. w inną spółkę prawa handlowego sporządza się rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 do 31 maja 2011 (za 5 miesięcy), to zgodnie z ustawą o rachunkowości za okres porównawczy należy przyjąć: Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego, czyli od 1 stycznia 2010 do 31 maja 2010
Okres ostatnich 5 miesięcy poprzedzających bieżący okres sprawozdawczy, tj. od 1 sierpnia 2010 do 31 grudnia 2010
Poprzedni rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010
Uproszczone sprawozdanie finansowe mogą sporządzać jednostki, które nie osiągnęły dwóch z następujących wielkości:
Suma aktywów na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekracza równowartości 2,5 mln. EURO, a przychody ze sprzedaży produktów i towarów - 5 mln. EURO oraz zatrudniają nie więcej niż 50 osób
W roku obrotowym i roku go poprzedzającym średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2 mln. EURO, przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskej nie przekroczyły równowartosci 4 mln. EURO ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz