Zawartoćś merytoryczna sprawozdania finansowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawartoćś merytoryczna sprawozdania finansowego - strona 1 Zawartoćś merytoryczna sprawozdania finansowego - strona 2

Fragment notatki:

Zawartość merytoryczna poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Patrz: sprawozdanie 2009, wzory dokumentów. 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Zawiera ono przede wszystkim opis przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości, w tym metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego. 2.Bilans. Jest to zestawienie składników majątkowych (aktywa) i źródeł ich finansowania (pasywa) w podziale na pozycje krótkoterminowe i długoterminowe, sporządzone na ostatni dzień danego i poprzedniego roku obrotowego. 3.Rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat jest zestawieniem osiągniętych, w danym roku obrotowym, przychodów ustalonych zgodnie z zasadą memoriałową i wszystkich kosztów, poniesionych w danym roku obrotowym, współmiernych do ustalonych przychodów. Może być sporządzany w jednym z dwóch wariantów: kalkulacyjnym lub porównawczym. 4.Zestawienie zmian kapitale własnym. Obejmuje ono informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. 5.Rachunek przepływów pieniężnych. Zawiera informacje o zmianach stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jakie nastąpiły w jednostce w roku obrotowym. Może być sporządzany metodą bezpośrednią lub pośrednią. 6.Dodatkowe informacje i objaśnienia Informacja dodatkowa powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową a także wynik finansowy jednostki. 7. Sprawozdanie z działalności jednostki. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno zawierać istotne informacje, które wywierają wpływ na funkcjonowanie jednostki w przeszłości i w przyszłości. Informuje o działaniach przeszłych, dokonując oceny celowości, efektywności i racjonalności podejmowanych i realizowanych w okresie sprawozdawczym decyzji kierownictwa jednostki. Sprawozdanie powinno: a/ przedstawiać aktualną i przyszłą sytuację majątkową i finansową jednostki, b/ określać kierunki jej rozwoju, c/ prezentować informację o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, d/ oceniać silne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse występujące wewnątrz jednostki i w jej otoczeniu, e/ przedstawiać informację o przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym. Sprawozdanie to ma charakter opisowy. Powinno być sporządzone w języku polskim. Poszczególne elementy sprawozdania finansowego nie należy traktować jako odrębnych, niezależnych od siebie części sprawozdania. Są one bowiem ze sobą wzajemnie powiązane i tworzą wewnętrznie spójną całość. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz