Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 8 - strona 1 Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 8 - strona 2 Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Standardy sprawozdawczości finansowej dr Anna Kuzior Wykład 8
Według standardów międzynarodowych w bilansie, który nazywamy też sprawozdaniem sytuacji finansowej, ujmuje się te pozycje, które spełniają definicję składnika bilansu - dany składnik ujmuje się jeżeli:
prawdopodobne jest, że jednostka osiągnie ewentualnie przyszłe korzyści ekonomiczne związane z tą pozycją albo nastąpi wypływ ich z jednostki;
pozycja ta posiada cenę nabycia lub koszt wytworzenia, lub też inną wartość, którą można wiarygodnie ustalić.
W oparciu o rodzaj prowadzonej działalności każda jednostka powinna ustalić czy w bilansie dokonuje podziału aktywów i zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe czy takiego podziału nie dokonuje.
Niezależnie od przyjętej metody prezentacji w odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań, na które składają się zarówno kwoty, których uregulowania lub realizacji oczekuje się przed upływem 12 miesięcy po dniu bilansowym i powyżej tych 12 miesięcy. Jednostka powinna podać kwotę, której realizacji lub uregulowania oczekuje się po upływie 12 miesięcy. Taka prezentacja służy przede wszystkim potrzebom informacyjnym w zakresie oceny płynności oraz wypłacalności jednostki.
Przykład:
Przedsiębiorstwo X wykonuje roboty budowlane, przy czym należność za wykonane roboty na koniec roku 2009 wynosi 10 mln zł i ma zostać uregulowana w kwocie 8 mln zł w ciągu najbliższych 5 miesięcy, zaś pozostałość 2 mln zł ma zostać spłacona dopiero w 2011 roku. Natomiast zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu o wartości bilansowej netto wynosi 12 mln zł, z którego w roku 2010 należy spłacić 3 mln. Zł.
Ująć rozrachunku w bilansie na koniec 2009 roku (według UOR i MSR - minimum)
Przykładowe wykazanie w bilansie na koniec 2009 roku (z pominięciem ewentualnego wpływu dyskonta czy premii za odroczony termin płatności):
WYCIĄG Z BILANSU PRZEDSIĘBIORSTWA X
2009 rok (w mln zł)
Układ bilansu według kryterium płynności według MSR
Należności z tytułu robót budowlanych (dostaw i usług)
w tym: należności o okresie spłaty dłuższym niż 12 miesięcy
10
2
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów
w tym: raty kredytu o terminie spłaty dłuższym niż 12 miesięcy
12
9
Układ tradycyjny bilansu według UOR
Aktywa obrotowe:
Należności z tytułu robót budowlanych (dostaw i usług)
- o okresie spłaty do 12 miesięcy
- okresie spłaty dłuższym niż 12 miesięcy
8
2
Zobowiązania długoterminowe
w tym: zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów


(…)

… poniesiona strata z tytułu utraty wartości należności, uzasadniony jest odpis aktualizujący wartość należności.
Odpis aktualizujący na dzień wyceny = wartość księgowa należności - można do odzyskania kwota
Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów finansowych - te dowody mogą wynikać z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce…
… się jej zawsze do pozycji krótkoterminowych, nawet jeśli są płynne lub wymagalne w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. (ma tutaj miejsce zbieżności przepisów UOR i MSR)
Standard nr 1 zezwala na ujawnienie w bilansie lub w informacji dodatkowej pewnych bardzo szczegółowych danych dotyczących kapitału własnego, np. dla każdej grupy kapitału podstawowego podaje się liczbę akcji lub udziałów składających…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz