Wartosci niematerialne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartosci niematerialne - strona 1 Wartosci niematerialne - strona 2 Wartosci niematerialne - strona 3

Fragment notatki:

MSR 38 WARTOŚCI NIEMATERIALNE CEL STANDARDU: reguluje zasady ujmowania oraz ujawniania informacji dotyczących wartości niematerialnych, które nie są szczegółowo uregulowane w innych MSR. DEFINICJA : Aktywa niematerialne to: …………………………………………………………… ……… ……… ………………………………………………………………………………………………… … ……. Dany składnik można zaliczyć do wartości niematerialnych , jeżeli jest:
identyfikowaln y - można go wydzielić z jednostki, zbyć, oddać do używania,
k ontrolowan y przez jednostkę - jednostka jest uprawniona do otrzymywania przyszłych korzyści ekonomicznych powstających za pomocą danego środka,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Do wartości niematerialnych zalicza się :
nabyte prawa
nabytą wartość firmy
koszty prac rozwojowych
Do wartości niematerialnych nie zalicza się :
………………………………………………………………………….. : znaków towarowych i firmowych, tytułów czasopism, wydawniczych, itp. wykazów odbiorców i pozycji o podobnym charakterze, bo nie jest możliwe ich odróżnienie od kosztów rozwoju firmy,
…………………………………………………………………………. , ponieważ nie stanowi możliwego do zidentyfikowania zasobu (nie można go wyodrębnić, ani wiarygodnie wycenić),
wiedzy pracowników - kontrola jednostki nad oczekiwanymi przyszłymi korzyściami ekonomicznymi wynikającymi z zatrudniania grupy wykwalifikowanych pracowników i ich szkolenia jest niewystarczająca, aby móc uznać, że spełniają one kryteria definicyjne składnika wartości niematerialnych,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku niektórych aktywów niematerialnych, które występują w określonej formie rzeczowej, jak np. program komputerowy na dysku, film, dokumenty w przypadku licencji i patentów należy orzec, czy dany składnik powinien być traktowany jako środek trwały zgodnie z MSR 16, czy też składnik aktywów zgodnie z MSR 38. Jednostka ocenia wówczas który z elementów (rzeczowy, czy niematerialny) jest bardziej znaczący, np.:

(…)

… 5000; dotychczasowe odpisy aktualizujące wartość 3000). Wartość odzyskiwana, która jest wartością godziwą (istnieje aktywny rynek na ten rodzaj koncesji) na dzień bilansowy została oszacowana na 10 000, nabyty znak towarowy (wartość początkowa 12 000; dotychczasowe umorzenie 4000). Wartość godziwa (po uwzględnieniu amortyzacji) znaku na dzień bilansowy została oszacowana na 11 000 (brak aktywnego…
… wyniesie………………………………………………..
Przykład 10)
Jednostka posiada wartość niematerialną, dla której cena nabycia wynosi 6000, umorzenie 2000. Ustalona dla niej wartość użytkowa (wg MSR 36) wynosi 3000, a cena sprzedaży netto (wartość godziwa) wynosi 3300. Ustal wartość odzyskiwaną wartości niematerialnej na dzień bilansowy oraz utratę wartości.
5

…, który będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne, dlatego też koszty tych prac ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
etap prac rozwojowych, do których zalicza się projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów, modeli doświadczalnych (przed ich wdrożeniem do produkcji seryjnej lub użytkowania, projektowanie, wykonanie i działalność linii próbnej, której wielkość…
… i 200X+1.
d) Wycena wartości niematerialnych na dzień bilansowy
MSR 38 zezwala na zastosowanie 2-ch rozwiązań:
……………………………………………… - opartego na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, zgodnie z którym wartość początkową pomniejsza się o dokonane odpisy …………………… i ………………... Obydwa rodzaje odpisów ujmuje się w ……………………..
…………………………………………………………………………….. - zgodnie z którym składnik aktywów wykazuje się w wartości godziwej na dzień przeszacowania (pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie i łączną kwotę dotychczasowych odpisów aktualizacyjnych) . Jeżeli wartość godziwa jest wyższa niż wartość początkowa, skutki przeszacowania odnosi się na ……………………………………………………..
Zastosowanie tego modelu możliwe jest jedynie w sytuacji jeżeli istnieje aktywny rynek na dana grupę wartości niematerialnych (w dowolnym momencie…
… model wyceny oparty na …………………………………………………., wówczas nie dokonuje przeszacowania wartości niematerialnych.
Gdy skutki przeszacowania wpływają proporcjonalnie na zmiany wartości brutto i umorzenia, to bilansowa wartość wartości niematerialnych wyniesie………………………………………………..
Gdy skutki przeszacowania wpływają na zmiany wartości brutto skorygowanej o umorzenie, to bilansowa wartość wartości niematerialnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz