Zdarzenia po dniu bilansowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdarzenia po dniu bilansowym - strona 1 Zdarzenia po dniu bilansowym - strona 2 Zdarzenia po dniu bilansowym - strona 3

Fragment notatki:

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM Celem MSR 10 jest określenie:
kiedy jednostka gospodarcza powinna skorygować sprawozdanie finansowe o skutki zdarzeń następujących po dniu bilansowym, oraz
informacji, które jednostka powinna ujawnić na temat terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji oraz zdarzeń następujących po dniu bilansowym
Z darzenia następujące po dniu bilansowym to są zdarzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
W definicji zdarzeń niezwykle istotne jest znaczenie określenia data zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji , to:
→ dzień zatwierdzenia do publikacji , jeżeli jednostka jest zobowiązana do przedłożenia akcjonariuszom wcześniej opublikowanego sprawozdania finansowego,
→ dzień, w którym zarząd zatwierdza je do przedłożenia radzie nadzorczej , gdy zarząd jednostki jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdań finansowych do zatwierdzenia radzie nadzorczej
Przykład 1) 28 lutego 2006 roku kierownictwo jednostki sporządziło wstępną wersję sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.XII.2005 roku. 18 marca zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem i zatwierdził je do publikacji. Jednostka gospodarcza ogłosiła wysokość zysku i podała inne wybrane informacje 19 marca 2006 roku. 01 kwietnia sprawozdanie finansowe zostało przedstawione akcjonariuszom i innym zainteresowanym użytkownikom. 15 maja sprawozdanie zostało zatwierdzone przez akcjonariuszy, a 17 maja złożone w uprawnionym organie.
W którym dniu sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji? ......................... Przykład 2 ) 18 marca 2006 roku zarząd jednostki zatwierdził sprawozdanie do publikacji w celu przedłożenia go radzie nadzorczej, która zatwierdziła je 26 marca. Sprawozdanie udostępniono akcjonariuszom i innym użytkownikom 012 kwietnia 2006 roku. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu 15 maja a 17 złożone w uprawnionym organie. W którym dniu sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji? ......................... MSR 10 wyróżnia 2 typy zdarzeń następujących po dniu bilansowym:
WYMAGAJĄCE DOKONANIA KOREKT - które dostarczają dowodów na istnienie określonego stanu………………………………. Ich wystąpienie oznacza konieczność dokonania korekty ………………………………………………………..


(…)

… w bilansie wartość zapasów w kwocie…………………………, a w rachunku zysków i strat koszty związane z odpisem w wysokości…………………. W informacji dodatkowej ujawnia przyczynę dokonania odpisu na kwotę…………………. Księgowania związane ze sprzedażą wyrobów gotowych zostaną przeprowadzone w roku ….……………….. . Ad b) Spółka powinna (dokonać księgowań związanych z podwyższeniem odpisu aktualizującego/nie dokonuje żadnych księgowań). W sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2001 r. spółka wykaże wyroby w kwocie ………………….…………..., a koszty okresu wynikające z ………………………………………………. wyniosą ………………………………………….W informacji dodatkowej ujawnia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIEWYMAGAJĄCE DOKONANIA KOREKT: to „zdarzenia, które wskazują na stan zaistniały……………………………………. Ich wystąpienie wymaga…
… działalności,
znaczące zakupy aktywów, klasyfikacja aktywów przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z MSSF 5, znaczącej sprzedaży aktywów albo konfiskata kluczowych aktywów przez państwo,
zniszczenie przez pożar ważnego zakładu produkcyjnego mające miejsce po dniu bilansowym,
ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania istotnej restrukturyzacji,
znaczące transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalne transakcje dotyczące akcji zwykłych zawarte lub mające się dokonać po dniu bilansowym,
nadzwyczaj duże zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut po dniu bilansowym,
zmiany stawek podatkowych lub przepisów podatkowych, które weszły w życie lub zostały ogłoszone po dniu bilansowym i mają znaczący wpływ na bieżące zobowiązania podatkowe i bieżące należności podatkowe oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku…
… ………………………………………………………………..
W bilansie zostanie zaprezentowana kwota należności w wysokości …………………………,
a rachunek zysków i strat zostanie obciążony kosztami w wysokości………………………….
MSR 8 - ZASADY RACHUNKOWOŚCI, ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH I KORYGOWANIE BŁĘDÓW
CEL I ZAKRES: stosuje się go przy wyborze i stosowaniu zasad rachunkowości, księgowaniu zmian zasad rachunkowości, zmianach wartości szacunkowych, korektach błędów poprzednich…
… ………………………………………………………………..
W bilansie zostanie zaprezentowana kwota należności w wysokości …………………………,
a rachunek zysków i strat zostanie obciążony kosztami w wysokości………………………….
MSR 8 - ZASADY RACHUNKOWOŚCI, ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH I KORYGOWANIE BŁĘDÓW
CEL I ZAKRES: stosuje się go przy wyborze i stosowaniu zasad rachunkowości, księgowaniu zmian zasad rachunkowości, zmianach wartości szacunkowych, korektach błędów poprzednich…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz