Pytania testowe z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 4172
Wyświetleń: 5285
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe z egzaminu - strona 1 Pytania testowe z egzaminu - strona 2 Pytania testowe z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych obowiązuje zasada
prymaty faktów dokonanych nad ujmowaniem zdarzeń mających miejsce w przyszłości
nadrzędności treści merytorycznej nad formą
ujmowania wyłącznie zdarzeń udokumentowanych formalno-prawnie
Badanie i ogłaszanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych:
jest obowiązkiem banków komercyjnych
jest obowiązkiem dla banków komercyjnych kontynuujących działalność
jest obowiązkiem dla wszystkich spółek kapitałowych
Momentem bilansowym na który sporządza się sprawozdanie finansowe jest m.in.:
dzień poprzedzający zmianę formy prawnej
dzień postawienia jednostki w stan likwidacji
dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowej należy sporządzić w czasie
do 9 miesięcy od dnia bilansowego do 6 miesięcy od dnia bilansowego
do 3 miesięcy od dnia bilansowego
Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzają:
wszystkie jednostki podlegające ustawie o rachunkowości
m.in. spółki akcyjne
wyłącznie jednostki podlegające ustawie o rachunkowości
Budynki i budowle wykorzystywane w działalności gospodarczej są ujęte w bilansie w grupie
rzeczowych aktywów trwałych
aktywów obrotowych kapitałów własnych
Kapitał zapasowy jako pozycja bilansowa może być zmniejszony m.in. tytułem:
dokonania odpisów aktualizujących środki trwałe
pokrycia strat netto z lat ubiegłych
wykorzystania rezerw na świadczenia emerytalne
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów:
nie jest brany pod uwagę w żadnym wariancie RZiS
występuje w wariancie porównawczym RZiS
występuje w wariancie kalkulacyjnym RZiS (w porównawczym zmiana stanu produktów i koszty rodzajowe)
Odpis aktualizujący wartość należności jest:
kosztem finansowym stratą nadzwyczajną
pozostałym kosztem operacyjnym
Otrzymane dywidendy z tytułu udziałów w innych jednostkach:
są pozostałym przychodem operacyjnym
są przychodem finansowym
są zyskiem nadzwyczajnym
Otrzymane zaliczki na rzecz wykonania świadczeń w przyszłym okresie ujmuje się w bilansie jako:
Rozliczenie międzyokresowe przychodów
Długookresowe rozliczenie międzyokresowe czynne
Zysk z danego okresu
Koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych:
Są widoczne w wariancie porównawczym RZiS
Są widoczne w wariancie kalkulacyjnym RZiS
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz