Koszty finansowania zewnętrznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty finansowania zewnętrznego - strona 1 Koszty finansowania zewnętrznego - strona 2 Koszty finansowania zewnętrznego - strona 3

Fragment notatki:

MSR 23 „ KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO ” ZAKRES: MSR 23, „Koszty finansowania zewnętrznego”, reguluje zasady księgowania kosztów finansowania zewnętrznego.
KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO : są to:………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………., a w szczególności :
koszty odsetek wyliczonych przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej zgodnie z MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena,
koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego,
różnice kursowe związane z kredytami i pożyczkami w walutach obcych, w stopniu, w jakim są one uznawane za korektę odsetek.
UJMOWANIE KOSZTÓW FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: Zgodnie z podejściem obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przypisać do transakcji nabycia, budowy lub wytworzenia dostosowywanego składnika aktywów……………………………………………………………………………………………………………. Jednostka ujmuje pozostałe koszty finansowania zewnętrznego jako……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….
WARUNKI AKTYWOWANIA KOSZTÓW FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO: aktywowane są zatem wyłącznie koszty, które:
………………………………………………………………………………………….,
………………………………………………………………………………………….,
spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
Koszty, które nie spełniają powyższych warunków powinny obciążać …………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………………………………
DOSTOSOWYWANY SKŁADNIK AKTYWÓW - to taki składnik aktywów, który wymaga ……………………………………………………………………………………………………………………….
Kierownictwo dokonuje subiektywnego osądu przy ustalaniu, które aktywa są aktywami dostosowywanymi, biorąc pod uwagę charakter danego składnika aktywów. Składnik aktywów, którego przygotowanie trwa dłużej niż jeden rok będzie zazwyczaj zaliczany do aktywów dostosowywanych. Gdy kierownictwo wybierze już kryteria i rodzaj aktywów, to powinno je stosować do danego rodzaju aktywów w sposób konsekwentny. Przykładami aktywów kwalifikujących się do tego, aby uwzględnić w ich wycenie koszty finansowania zewnętrznego są:


(…)

… zewnętrznego, którą można aktywować w wycenie tego składnika aktywów równa się :
Jeżeli nabycie lub wytworzenie danego składnika aktywów finansowane jest z pożyczek ogólnego przeznaczenia, kwota podlegająca kapitalizacji równa się:
stopa kapitalizacji to: średnia ważona stopy oprocentowania pożyczek przedsiębiorstwa występujących w danym okresie, z wyjątkiem ……………………………………………………………………………………………..; kwota…
… (tys.zł)
Kwota ważona za pozostały okres (tys. zł) 1 lipca 2006 r.
200
0
0
30 września 2006 r.
600
100*
100 x 9/12
31 marca 2007 r.
…………
…………
…………
30 czerwca 2007 r.
…………
…………
…………
Razem
2.200
 
375
*Kredyty celowe w wysokości 700.000 zostały w  pełni wykorzystane; pozostała część kosztów jest więc alokowana na kredyty ogólne. Stopa kapitalizacji dla kredytów ogólnych to średnia ważona kosztów…
… trwałego. W trakcie budowy ma następujące kredyty (stan na 01.01.2006): - kredyt celowy udzielony na budowę tego środka trwałego 100 tys. zł (oprocentowanie 5 proc.), - kredyt obrotowy 200 tys. zł (oprocentowanie 7 proc.), - kredyt obrotowy 300 tys. zł (oprocentowanie 8 proc.). Harmonogram nakładów inwestycyjnych przedstawiał się następująco: Data Wartość nakładu (tys. zł) 01.01.2006 100 30.06.2006 200 Razem 300 Analiza wydatków:
 Data
Wydatki (tys. zł) Kwota alokowana na kredyty ogólne (tys.zł)
Kwota ważona za pozostały okres (tys. zł) 1 stycznia 2006 r.
30 czerwca 2006 r.
Razem
- średnioważony koszt kredytów niecelowych (stopa kapitalizacji): …………………………………………...... - koszt finansowy podlegający kapitalizacji: - z tytułu kredytu celowego:………….. = ……………… - z tytułu kredytów obrotowych…
… pięter lub skrzydeł. Każda z ukończonych części szpitala jest przeznaczona do świadczenia usług w zakresie określonego rodzaju schorzeń, urazów, na przykład oddział ortopedyczny, zakaźny, położniczy. W takim przypadku należy kolejno zaprzestawać kapitalizacji kosztów finansowania budowy oddziałów oddawanych do eksploatacji.
Np. budowa elektrowni opartej na wykorzystaniu węgla brunatnego prowadzona…
… zewnętrznego są:
zapasy, których doprowadzenie do stanu umożliwiającego ich sprzedaż związane jest z upływem znacznego czasu; (zapasami uzyskującymi cechy produktu zdatnego do sprzedaży dopiero po znaczącym upływie czasu są wyroby tytoniowe, a także wyroby alkoholowe, takie jak wina, koniaki, whisky, których technologia produkcyjna przewiduje długotrwałe leżakowanie),
zakłady produkcyjne (fabryki), zakłady…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz