Sprawozdawczość finansowa- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdawczość finansowa- wykład 3 - strona 1 Sprawozdawczość finansowa- wykład 3 - strona 2 Sprawozdawczość finansowa- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdawczość finansowa prof. zw. Dr hab. Halina Buk Wykład 3
SPRAWOZDANIE FINANSOWE:
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (nazwa firmy, organ rejestrowy, okres sprawozdawczy, zasada kontynuacji, czy było połączenie spółek w tym okresie, omówienie zasad rachunkowości).
Dodatkowe informacje i objaśnienia (charakterystyka składników majątku, informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zmiany zasad rachunkowości, wykaz spółek, transakcje z podmiotami powiązanymi, itd.)
Rachunek przepływów pieniężnych:
Jednostki poddające corocznie sprawozdania finansowe badaniu i ogłaszaniu
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:
Jednostki poddające corocznie sprawozdania finansowe badaniu i ogłaszaniu
Sprawozdanie z działalności jednostki- spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe.
Informacja składa się z 2 części:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego- w Polsce przyjęto zasadę netto sporządzania sprawozdań finansowych (nie jest to wystarczająca informacja), dlatego noty uzupełniające do bilansu zawiera się w informacji dodatkowej. Omówienie zasad rachunkowości (polityka rachunkowości, albo zasady rachunkowości)- co tam napisać przepisy tego nie określają. Większość firm pokazuje tu minimum. Dodatkowe informacje i objaśnienia- każda pozycja sprawozdania jest dokładnie omówiona. Informuje o wszystkich zdarzeniach wpływających na wartość netto. Zmiany zasad rachunkowości, np. metoda zmiany wyceny, i trzeba pokazać jakby się to kształtowało gdybyśmy stosowali obecne zasady. (np. wartość zapasów zmalała, wszystko fajnie bo składniki najmniej płynne się poprawiły, a okazuje się jednak że to przez zmianę wyceny stosowanej w nowym roku). Wybór formy prezentowania informacji dodatkowych.
W monitorze polskim pokazuje się tylko informację dodatkową z pkt 1. Wszystko jest natomiast pokazywane w sądzie rejestrowym.
BILANS WEDŁUG IV DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ Zadeklarowane nie wpłacone wkłady kapitałowe
Koszty na założenie powiększenie przedsiębiorstwa
Aktywa trwałe:
Wartości niematerialne majątku trwałego
Środki Trwałe Lokaty kapitałowe
Aktywa obrotowe
Zapasy Należności Papiery wartościowe
Środki pieniężne na rachunkach bankowych czeki gotówka w kasie Rozliczenia międzyokresowe


(…)

…, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje
Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych
Know-How
A.II. „RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE”:
Środki trwałe
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
Nieruchomości- w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
Maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
Ulepszenia w obcych środkach trwałych,
Inwentarz żywy.
A.III. „NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE”
B.II. „NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE”
Brak ustawowej definicji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz