Zasada memoriału a zasada kasowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada memoriału a zasada kasowa - wykład - strona 1 Zasada memoriału a zasada kasowa - wykład - strona 2 Zasada memoriału a zasada kasowa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 7
Zasada memoriału a zasada kasowa
Zasada memoriału Zasada kasowa
Wynik „memoriałowy” Wynik „kasowy”
Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych
Sprawozdanie to jest regulowane, oprócz UoR, Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1. Krajowy Standard Rachunkowości zaleca bardziej szczegółowe ujęcie poszczególnych pozycji tego sprawozdania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń.
Aktywa pieniężne są to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz oraz inne aktywa finansowe (ekwiwalenty pieniężne), w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Warunkiem zaliczenia ich do środków pieniężnych jest, ażeby były płatne lub w inny sposób wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia w formie lokaty pieniężnej. Wyjątek stanowią z ich aktywów finansowych, które są ujmowane w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej).
Dewizy- inne środki pieniężne w walutach obcych.
Rodzaje działalności
Działalność operacyjna jest to podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności nie zaliczane do działalności inwestycyjnej lub finansowej.
Działalność inwestycyjna polega na nabywaniu i zbywaniu składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkich z nimi związanych pieniężnych kosztów i korzyści. Np. otrzymanie dywidendy.
Działalność finansowa polega na pozyskiwaniu lub utracie źródeł finansowania oraz wszystkich z nimi związanych pieniężnych kosztów i korzyści. Np. zaciągnięcie kredytu, spłata, emisja akcji, wypłata dywidendy.
Ogólny koncepcja rachunku przepływów pieniężnych
Nr pozycji
Wybrane pozycje sprawozdania
A.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
B.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
C.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
D.
Przepływy pieniężne netto razem (A. + B. +C.)
E.
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych
F.
Stan środków pieniężnych na początek okresu
G.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu, w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz