Pytania na egzamin - sprawozdawczość finansowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2352
Wyświetleń: 10493
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - sprawozdawczość finansowa - strona 1 Pytania na egzamin - sprawozdawczość finansowa - strona 2 Pytania na egzamin - sprawozdawczość finansowa - strona 3

Fragment notatki:

Prowadził je dr inż. Bogusława Bek-Gaik. Notatka zawiera 17 stron.

...Celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji o pozycji finansowej przedsiębiorstwa, jego dokonaniach i zmianach w pozycji finansowej, które są przydatne dla odbiorców przy podejmowanie decyzji ekonomicznych. Obowiązek sporządzanie sprawozdań finansowych spoczywa na podmiotach, które ewidencjonują zdarzenia gospodarcze, przedsiębiorstwach mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie RP: a więc:
1. Spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji)oraz spółek cywilnych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły, co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 euro,
2. Osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły, co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 euro,
3. Jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
4. Gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich:
a) jednostek budżetowych,
b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
c) zakładów budżetowych,
d) funduszy celowych nie mających osobowości prawnej,
5. Jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek...

...Politykę bilansową można przedstawić jako: „wszystkie przedsięwzięcia podejmowane w trakcie roku obrotowego i podczas sporządzania zamknięcia rocznego(ze względu na systematyczne sporządzanie bilansu), mające na celu wpływ na ocenę adresata bilansu i skłonienie go do pożądanych zachowań” . W sformułowaniu tym można wyróżnić trzy aspekty:
1. Głównym zadaniem bilansu i RZiS jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych różnych grup adresatów, a nie tylko przedstawienie prawdziwego i rzetelnego obrazu. Sprawozdanie finansowe odpowiada zasadniczo faktom, ale adresat powinien być świadomy, że w przedstawionej informacji chodzi również o reklamę i agitację, a przygotowana informacja może wpłynąć na jego sposób postępowania.
2. Systematyczne wykorzystanie istniejących swobodnych zakresów sprawozdania finansowego, z jednoczesnym zrównoważeniem wielu przeciwstawnych interesów i uwzględnieniem wzajemnej zależności, np. przesunięcie terminu spłaty zobowiązań wobec dostawców nie zwalnia jednostkę od ich regulacji, a ponadto może ją narazić na ograniczenie lub brak dostaw.
3. W polityce bilansowej należy przestrzegać zasady legalności, a przede wszystkim poruszać się w ramach obowiązujących przepisów i zasad prawidłowej rachunkowości...


Dr inż.. Bogusława Bek-Gaik
Pytania kontrolne z sprawozdawczości finansowej
Pytania kontrolne ze sprawozdawczości finansowej
(dr inż. Bogusława Bek-Gaik) 1-25
Istota i cel sprawozdawczości finansowej
Celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji o pozycji finansowej przedsiębiorstwa, jego dokonaniach i zmianach w pozycji finansowej, które są przydatne dla odbiorców przy podejmowanie decyzji ekonomicznych.
Obowiązek sporz

(…)

… z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółek akcyjnych oraz spółdzielni - także sprawozdanie z działalności jednostki - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż 9 miesięcy od dnia bilansowego, a jeżeli nie zostało ono zatwierdzone w tym terminie, to należy złożyć je w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego…
… o osiągniętych efektach ekonomiczno-finansowych przez jednostkę za określony rok obrotowy. Dostarcza informacji służących ocenie dokonanych działań przez jednostkę oraz podejmowaniu decyzji dotyczących jej przyszłych zadań. Bilans stanowi wartościowe zestawienie aktywów i pasywów sporządzone na określony dzień bilansowy i w określonej formie. Bilans ma formę dwustronnego zestawienia: - po stronie lewej…
… się dwie metody sporządzania rpp (pośrednia i bezpośrednia).
18.Cel i istota rachunku przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, rachunek przepływów pieniężnych (rpp) nazywane też sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych, sprawozdaniem z przepływów finansowych lub z angielskiego cash flow jest sprawozdaniem pokazującym przepływ środków pieniężnych w danej firmie w ujęciu dynamicznym…
… rachunkowości, które zostały przyjęte do celów przygotowania sprawozdań finansowych”1.
21.Sposób zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki…
… powinno być przedstawione właściwym organom wewnętrznym i zewnętrznym, np. radzie nadzorczej, urzędowi skarbowemu, placówce terenowej GUS. Adresaci rocznego sprawozdania finansowego mogą być różni, to zależy od formy organizacyjno-prawnej jednostki oraz skali na jaką prowadzi ona działalność. Wedle ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe roczne sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz inny dzień…
… Federation of Accountants, ECSAFA),
— Stowarzyszenie Federacji Księgowych Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Association of
Southeast Asian Nations Federations of Accountants, ASEANFA);
Na szczeblu krajowym:
— Amerykańska Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (United States of America Financial Accounting Standards Board, FASB),
— Rada Standardów Rachunkowości w Wielkiej Brytanii (United Kingdom…
…, że:
głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej jest bilans źródłem informacji o wynikach przedsiębiorstwa - rachunek zysków i strat
źródłem informacji o zmianach w sytuacji finansowej - oddzielne sprawozdanie wchodzące w skład sprawozdania finansowego jednostki.
Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych
Sprawozdania finansowe - stanowią efekt rachunkowości finansowej. Przeznaczone są głównie…
… się w bilansie wg rzeczywistego stanu na ostatni dzień roku obrotowego, zgodnie ze stanem ewidencyjnym i po uzgodnieniu z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji. Każdy prawidłowo sporządzony bilans musi pozostawać w stanie równowagi, a to oznacza, że musi spełniać podstawowe równanie:
AKTYWA = PASYWA
Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = kapitały (fundusze) własne + zobowiązania
Zawartość informacyjna rachunku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz