Sprawozdawczość finansowa- wykład 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdawczość finansowa- wykład 12 - strona 1 Sprawozdawczość finansowa- wykład 12 - strona 2 Sprawozdawczość finansowa- wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdawczość finansowa prof. zw. Dr hab. Halina Buk Wykład 12
KOREKTY
Wynik Przepływy pieniężne
Korekty finansowy A B C
1. Amortyzacja
-
+
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych:
a) Zrealizowane na działalności inwestycyjne, np. z tytułu udzielonych pożyczek dewizowych
-dodatnie różnice - ujemne różnice
b) Zrealizowane na działalności finansowej, np. z tytułu zaciągniętych kredytów w walutach obcych:
- dodatnie różnice
-ujemne różnice
c) Niezrealizowane, dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej, zyski/straty
d) Z tytułu wyceny środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zyski/straty
+
-
+
-
+/-
+/-
-
+
-
+
-/+
-/+
+
-
+
-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
a) Zapłacone odsetki z tytułu kredytów, Wpłaty z zysku PP i JSSP
b) Otrzymane dywidendy ( w kwotach brutto) i odsetki związane z działalnością inwestycyjną np. z tytułu udzielonych pożyczek, odsetki od lokat pow. 3miesięcy
c) Odsetki i dywidendy naliczone jako przychody lecz nie otrzymane
d) Odsetki naliczone jako koszty lecz nie wypłacone
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej:
a) Zysk na sprzedaży i darowizny składników inwestycyjnych otrzymane
b) Strata na sprzedaży (likwidacji) i darowizny i składników inwestycyjnych przekazane
c) Nadwyżki/niedobory inwentaryzacyjne d) Przychody/koszty związane ze zdarzeniami losowymi
e) Odpisy korygujące wartość aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych z tytułu trwałej utraty wartości
5. Zmiana stanu rezerw
a) Wzrost stanu bilans. (poz. B.I. pasywa) b) Spadek stanu bilans. (poz. B.I. pasywa
6. Zmiana stanu zapasów:
a) Wzrost stanu bilansowego (poz. B.I. aktywa)
b) Spadek stanu bilansowego (poz. B.I. aktywa)
7. Zmiana stanu należności


(…)

… finansowe f) Różnice w wycenie aportu w postaci aktywu trwałego- in minus
-
+
+
-
+
-
+/-
+/-
-/+
-
+
+
-
+
-
+
-
-
+
-
+
-/+
-/+
+/-
+
-
-
+
-
+
+
-
-
+
+
-
-
+
-
+
+
-
Nie uwzględnia się zmiany stanu zapasów z tytułu:
- wkładu niepieniężnego otrzymanego lub przekazanego pod postacią składników aktywów obrotowych (zapasów).
BO
BZ
Zmiana dla RPP
Zapasy, w tym:
48 500
218 500
a) otrzymany wkład niepieniężny…
…. Należności krótkoterminowe, w tym:
a) z tytułu sprzedaży środka trwałego
12 000
5 000
8 500
14 000
6 000
800
Należności razem po korekcie
15 500
19 200
(3 700)
Nie uwzględnia się zmian stanu zobowiązań: - dotyczących działalności inwestycyjnej i finansowej,
- z operacji zdarzeń niepieniężnych (np. zmiany zobowiązań dotyczących działalności operacyjnej na kapitał własny czy zmiany stanu zobowiązań z tytułu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz