Rachunek przepływów pieniężnych test 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek przepływów pieniężnych test 1 - strona 1 Rachunek przepływów pieniężnych test 1 - strona 2 Rachunek przepływów pieniężnych test 1 - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH TEST 1
1. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) to pozycja, która stanowi:
zawsze przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
korektę przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej
zawsze przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej.
2. Przez działalność inwestycyjną rozumie się:
nabycie lub zbycie składników aktywów obrotowych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z tymi związane pieniężne koszty i korzyści
nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z tymi związane pieniężne koszty i korzyści
nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych i długoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z tymi związane pieniężne koszty i korzyści.
3. Spłaty zobowiązań i należności w walutach obcych, w działalności inwestycyjnej i finansowej, wykazuje się:
łącznie z niezrealizowanymi różnicami kursowymi
łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi
bez różnic kursowych.
4. Informacje finansowe niezbędne w przypadku zastosowania metody bezpośredniej można uzyskać:
bezpośrednio z prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej
bezpośrednio ze sprawozdań finansowych i not uzupełniających
pośredni, poprzez korygowanie wybranych pozycji rachunki zysków i strat.
5. W rachunku przepływów pieniężnych należy uwzględniać:
wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
rozchody z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych.
6. Transakcje niepieniężne, które nie wymagają zaangażowania środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów są wyłączone z rpp. Do operacji tych należą:
aport otrzymany lub przekazany pod postacią aktywów trwałych
emisja kapitału własnego
zaciągnięcie kredytu bankowego.
7. W pozycji wynagrodzenia netto (grupa A, metoda bezpośrednia) wykazuje się:
wydatki z tytułu wynagrodzeń pomniejszone o ubezpieczenia
wydatki z tytułu wynagrodzeń pomniejszone o ubezpieczenia i podatek dochodowy
wydatki z tytułu wynagrodzeń pomniejszone o wypłacone zaliczki na wynagrodzenia.
8. W pozycji „Środki pieniężne na początek okresu” ujmuje się:


(…)

… Skarbu Państwa nabyta przez jednostkę na rynku wtórnym w listopadzie, z terminem wykupu przypadającym na styczeń następnego roku będzie ujęta:
w bilansie - inne krótkoterminowe papiery wartościowe, w rachunku przepływów - ekwiwalentem środków pieniężnych
w bilansie - inne aktywa pieniężne, w rachunku pieniężnym - inne aktywa inwestycyjne,
w bilansie - zobowiązania finansowe, w rachunku przepływów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz