Przepływy pieniężne

note /search

Dotacja i leasing w rachunku przepływów pieniężnych- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1862

Otrzymana dotacja w rachunku przepływów pieniężnych Otrzymane dotacje stanowią bezzwrotne pozyskanie obcego źródła finansowania. Dlatego bez względu na to, na jaki cel zostały przyznane, należy je wykazać w okresie ich otrzymania jako wpływ w działalności finansowej, w pozycji C.I.4, jako „Inne wpł...

Koncepcja technicznego podejęcia do sporządzania rachunku przepływów p...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Wykład 4: 16.04.2010r. Koncepcja technicznego podejścia do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Etap I Pozycje bilansu BO Zmiana stanu BZ Zestawienie pomocnicze Etap I to sporządzenie bilansu zmian. W tym zestawieniu przyjmuje się umownie zmienne stosowanie określeń: Rok bieżący = BZ...

Płynność finansowa- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2422

Wykład 4: 30.04.2010 r. Płynność to zdolność firmy do regulowania jej bieżących zobowiązań. Płynność to zdolność składników aktywów do szybkiego przekształcania w pieniądz lub stopień, w jakim podmiot gospodarczy dysponuje gotówka bądź zdobywania ją w krótkim czasie przez sprzedaż aktywów. Trzy as...

Rachunek przepływów pieniężnych test 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2387

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH TEST 1 1. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) to pozycja, która stanowi: zawsze przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej korektę przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej zawsze przepływ środków pieniężnych z działalności finan...

Przepływy pieniężne- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2877

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 1 Egzamin: test: test wyboru i uzupełnienia liczbowe, bez jako takich zadań. Konsultacje: Poniedziałek 13:30 - 15:00, pok. 423A Zbiór ćwiczeń: Sprawozdawczość finansowa, rozdział IV i część zadań z rozdziału V. Akty prawne: Art. 48b UoR KSR I Rachu...

Aktywa pieniężne definicja według KSR I- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1890

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 2 Aktywa pieniężne definicja według KSR I Aktywa pieniężne: Środki pieniężne Gotówka w kasie oraz depozyty płatne na żądanie Ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa pieniężne niezaliczone do środków pieniężnych oraz inne aktywa finansowe (do 3 miesięcy)...

Bilans zmian a przepływy pieniężne- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1596

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 3 Bilans zmian a przepływy pieniężne Bilans różnic bilansowych przedstawia różnice między stanami końcowymi i początkowymi poszczególnych pozycji bilansu majątkowego. Bilans zmian (różnic) obrazuje konsekwencje czterech typów operacji księgowych odzwierci...

Przepływy pieniężne- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1393

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 4 Przykład - różnice kursowe Jednostka zaciągnęła kredyt w walucie obcej w kwocie 10 000 EURO. Kurs faktyczny zastosowany w tym dniu wyniósł 4,20zł/EUR. Na

Korekty w metodzie pośredniej- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 6 Korekty w metodzie pośredniej Grupy korekt: wyeliminowanie korekt dotyczących działalności inwestycyjnej i finansowej. Część z nich zostanie wykazana w działalności inwestycyjnej, finansowej, lub nie zostaną wykazane w ogóle operacje które jako koszt, ...

Przepływy pieniężne- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1491

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 7 Zasady prezentacji odpisów aktualizujących wartość aktywów w rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią Utworzenie odpisu aktualizującego wartość aktywów jest: operacją niepieniężną wpływa na wysokość wyniku finansowego W metodzie p...