Aktywa pieniężne definicja według KSR I- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywa pieniężne definicja według KSR I- wykład 2 - strona 1 Aktywa pieniężne definicja według KSR I- wykład 2 - strona 2 Aktywa pieniężne definicja według KSR I- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 2
Aktywa pieniężne definicja według KSR I
Aktywa pieniężne:
Środki pieniężne
Gotówka w kasie oraz depozyty płatne na żądanie
Ekwiwalenty środków pieniężnych
Aktywa pieniężne niezaliczone do środków pieniężnych oraz inne aktywa finansowe (do 3 miesięcy)
Przykład I
Obligacja jednoroczna Skarbu Państwa nabyta przez jednostkę na rynku wtórnym w listopadzie, z terminem wykupu przypadającym na styczeń następnego roku będzie ujęta:
W bilansie - III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
W rachunku przepływów pieniężnych - ekwiwalent środków pieniężnych
Przykład II
Saldo początkowe środków pieniężnych na rachunku walutowym (w przeliczeniu na PLN) wynosi 40 000. Wpływy bieżącego okresu kształtują się na poziomie 150 000, a wydatki 170 000. Na koniec okresu ustalono, że z tytułu wyceny środków nastąpił wzrost środków pieniężnych na tym rachunku o 25 000.
Saldo końcowe: 45 000.
Stan początkowy: 40 000.
Bilansowa zmiana: 45 000 - 40 000 = 5 000.
Prezentacja w rachunku przepływów pieniężnych:
Wynik finansowy netto 25 000
A.II.2. -25 000

Wpływy 150 000
Wydatki -170 000

D. Przepływy pieniężne razem -20 000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 5 000
- W tym zmiana z tytułu różnic kursowych 25 000 Istota przepływów pieniężnych
Wynik finansowy +/- korekty = cashflow = Sk środków pieniężnych - Sp środków pieniężnych
Przepływy pieniężne są to wpływy i wydatki środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w jednostce.
Relacje między zasadą memoriałową a zasadą kasową w rachunkowości:
Osiągnięte przychody + poniesione koszty = zysk netto
Zysk netto + korekta przychodów do poziomu wpływów + korekta kosztów do poziomu wydatków = przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Podstawowym celem sporządzania rachunku przepływów pieniężnych jest dostarczenie osobom zainteresowanym i uprawnionym informacji o zmianach stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jakie nastąpiły w jednostce.
Rachunek przepływów pieniężnych należy sporządzić (KSR I):
Na podstawie danych z ksiąg rachunkowych oraz innych elementów sprawozdania finansowego, w skład którego wchodzi ten rachunek,
W układzie i ze szczegółowością przewidzianą w załącznikach do ustawy


(…)

… o pozycje najczęściej nie powodujące zmian w gotówce lub jej ekwiwalentach oraz o wyniki z działalności pozaoperacyjnej.
Korekty polegają głównie na:
wyłączeniu pozycji niepieniężnych (np. amortyzacji, zmiany stanu rezerw),
wyłączeniu przychodów i kosztów wpływających na wynik finansowy, ujmowany w działalności operacyjnej, które nie dotyczą działalności operacyjnej,
uwzględnieniu zmian stanu aktywów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz