Przepływy pieniężne- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepływy pieniężne- wykład 4 - strona 1 Przepływy pieniężne- wykład 4 - strona 2 Przepływy pieniężne- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 4
Przykład - różnice kursowe
Jednostka zaciągnęła kredyt w walucie obcej w kwocie 10 000 EURO. Kurs faktyczny zastosowany w tym dniu wyniósł 4,20zł/EUR. Na dzień bilansowy średni kurs NBP wyniósł 4,30zł/EUR. Ujemne różnice kursowe, ustalone memoriałowo - niezrealizowane wyniosą 1 000zł. W rachunku przepływów pieniężnych będą wykazane następująco:
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wynik finansowy netto (1 000)
Korekty razem 1 000
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1 000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0
Przykład (korekta 4)
Wyksięgowane z ewidencji sprzedany samochód:
Wartość początkowa 30 000
Dotychczasowe umorzenie 23 000
Wystawiono fakturę za sprzedany samochód
Wartość netto 10 000
Podatek VAT 2 300
Wpływ na rachunek należności za sprzedany samochód 12 300
Zlikwidowano zbędną maszynę
Wartość początkowa 6 000
Dotychczasowe umorzenie 4 000
Operacje zostaną ujęte w przepływach pieniężnych w następujący sposób:
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wynik finansowy netto 2 000
Korekty razem 300
4.Zysk *strata) z działalności inwestycyjnej (1 000)
6.Zmiana stanu zapasów (1 000)
8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek 2 300
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 300
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych 10 000
Metoda bezpośrednia
Propozycje rozwiązań w zakresie ewidencji przy metodzie bezpośredniej
rozbudowa kont analitycznych,
włączenie do planu kont konta „Rozliczenie wpływów”, „Rozliczenie wydatków”,
wykorzystanie dziennika.
Podzielność konta „Rozliczenie wpływów”
Rozliczenie wpływów środków pieniężnych:
wpływy z działalności operacyjnej
wpływy z działalności inwestycyjnej
wpływy z działalności finansowej
wpływ ze sprzedaży produktów
wpływ ze sprzedaży towarów i materiałów
otrzymane odsetki
otrzymane kary umowne itp.
Przykłady transakcji niepieniężnych w rachunku przepływów

(…)

… na ten fundusz 2 500zł i odpisu dobrowolnego z zysku roku poprzedniego 5 000zł. W jaki sposób powyższe operacje zostaną ujęte w rachunku przepływów pieniężnych i w informacji dodatkowej?
W rachunku przepływów pieniężnych w pozycji korekt wyniku finansowego, jednostka nie wykazuje zmiany stanu zobowiązań inwestycyjnych oraz zmiany stanu funduszy specjalnych z tyt. dobrowolnego odpisu z zysku na ZFŚS.
A.II.8…
… i należności na udziały.
Wpływy i wydatki ujęte w rachunku przepływów pieniężnych per saldo , czyli w kwotach netto:
jednostka posiada ważny tytuł prawny do kompensaty określonych aktywów i zobowiązań (np. kredyty w rachunku bieżącym)
jednostka rozlicza operację w wartości netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań,
wpływy i wydatki z danego tytułu, które charakteryzują się szybkim obrotem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz