Płynność finansowa- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płynność finansowa- wykład - strona 1 Płynność finansowa- wykład - strona 2 Płynność finansowa- wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4: 30.04.2010 r.
Płynność to zdolność firmy do regulowania jej bieżących zobowiązań. Płynność to zdolność składników aktywów do szybkiego przekształcania w pieniądz lub stopień, w jakim podmiot gospodarczy dysponuje gotówka bądź zdobywania ją w krótkim czasie przez sprzedaż aktywów.
Trzy aspekty płynności:
Płynność płatnicza (aktualna) - taki zasób środków płatniczych, który gwarantuje każdorazowe regulowanie wszelkich zobowiązań,
Płynność strukturalna - polega na „łatwości upłynnienia” składników majątku., Płynność potencjalna (utajona) - która wyraża możliwość uzyskania krótkoterminowej pożyczki,
Instrumenty polityki bilansowej wpływające na płynność finansową.
Instrumenty polityki bilansowej
Instrumenty zwiększające stan środków płatniczych
opóźniony zakup surowców i materiałów, wkłady środków płatniczych wnoszone przez wspólników przed dniem bilansowym
żądanie zaliczek i przedpłat
zaciąganie pożyczek
Instrumenty zmniejszające wartość zobowiązań
niedoliczanie odsetek
przesunięcie podwyżek płac na następne okresy, opóźnianie zakupu dostaw i usług, przesunięcia podziału zysku na następne okresy
Instrumenty wpływające na poziom zapasów
zasady wyceny aktywowanie kosztów
dokonywanie korekt wartości
Instrumenty kształtujące wielkość należności
ustalenie odpisów aktualizujących należności wątpliwe, sporne
doliczanie w ciągu roku odsetek od należności, tworzenie odpisów aktualizacyjnych na odsetki od należności.
Przykładowe potrzeby informacyjne dla oceny płynności finansowej
Ogólne potrzeby informacyjne
Szczegółowe potrzeby informacyjne
Charakter składników majątku
podział składników majątkowych według terminów dostępności
księgowa i rynkowa wycena składników majątku. potencjalne wpływy środków pieniężnych
Charakter zobowiązań
rodzaje zobowiązań, terminy i stopnie wymagalności zobowiązań
Relacje między aktywami a wymagalnymi zobowiązaniami
wskaźnik płynności
Zdolność firmy do generowania aktywów pieniężnych
rodzaje wpływów i wydatków, źródła pokrycia niedoborów gotówki, sposoby zagospodarowania nadwyżek pieniężnych
Tabela 1: Badanie sprawozdania z przepływów środków pieniężnych

(…)

… płynnością finansową, Oceny pozycji finansowej przedsiębiorstw.
8 przypadków dopisać ~!
Badanie pionowe
Analiza pionowa sprawozdania o przepływach pieniężnych polega na badaniu wskaźników struktury poszczególnych pozycji tego sprawozdania. Wzrost wartości poznawczej tej analizy osiąga się badając kilka okresów sprawozdawczych
Badanie poziome (w czasie)
Analiza pozioma polega na badaniu pozycji sprawozdania o przepływach pieniężnych w czasie (analiza dynamiki). Pozwala na ustalenie trendów kształtowania się przepływów na przykład:
malejące wpływy należności, przy wzroście sprzedaży mogą świadczyć o problemach z windykacją należności
angażowanie środków pieniężnych w zapasy może oznaczać trudności ze zbytem produktów, złą gospodarką materiałami.
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI DYNAMICZNE
Wskaźnik wydajności gotówkowej obrotu
Wskaźniki wydajności gotówkowej zysku
Przepływy pieniężne netto działalności operacyjnej przez zysk netto i razy 100
Wskaźnik wystarczalności operacyjnej na spłatę długów
Przepływy pieniężne netto działalności operacyjnej przez zobowiązania ogółem razy 100
Metody pomiaru płynności finansowej ex post
Wstępna analiza bilansu, która ma na celu:
Określenie ogólnego stanu przedsiębiorstwa, Ustalenie źródeł…
… wynosi okres pozostawiania tego kapitału w przedsiębiorstwie. Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący) Podejście kapitałowe
Kapitał obrotowy = Kapitał stały - majątek trwały
Podejście majątkowe.
Wskaźniki płynności finansowej Wskaźnik bieżącej płynności (Ceurrent Ratio)
Wb = majatek obrotowy / zobowiązania bieżące
Wb= Wskaźnik podwyższonej płynności (Quick Ratio)
Wp= majątek obrotowy - zapasy…
… 000zł. Na koniec okresu, w momencie wyceny na dzień bilansowy środków pieniężnych na rachunek walutowych ustalono, że z tutyłu różnic kursowych, nastąpił wzrost środków pieniężnych o 5000zł. I Zysk netto 5 000
II Korekty (5 000)
AII2.
Wpływy 30 000
Wydatki (34 000)
D. Przepływy pieniężne razem (4 000)
(realna zamiana stanu środków pieniężnych)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 000…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz