Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych - strona 1

Fragment notatki:

Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych Rachunkowość przepływów pieniężnych - sprawozdanie informujące o przepływach, czyli o wpływach i wypływach środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (nie zalicza się przepływów pieniężnych zmiany środków pieniężnych na ekwiwalenty i odwrotnie)
Środki pieniężne - określone w ustawie aktywa pieniężne znajdujące się w obrocie lub w obrocie następującym za pośrednictwem bieżących rachunków bankowych. Zalicza się do nich gotówkę w kasie oraz depozyty płatne na żądanie. Ekwiwalenty środków pieniężnych - aktywa pieniężne, nie zaliczone do środków pieniężnych oraz inne aktywa finansowe, które charakteryzują się jednocześnie następującymi cechami:
Wysokim stopniem płynności tj. łatwością wymiany na określoną kwotę środków pieniężnych;
Nieznacznym ryzykiem utraty wartości;
Krótkim terminem płatności/wymagalności;
W szczególności są to aktywa pieniężne, których termin płatności/wymagalności nie jest dłuższy niż 3 miesiące od dnia ich otrzymania/wystawienia/nabycia/założenia (lokaty).
Na podstawie informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych można ocenić: Zdolność jednostki do gen środków pieniężnych;
Zdolność do regulowania bieżących zobowiązań;
Zdolność do wypłaty dywidend;
Zapotrzebowania na zewnętrzne źródła finansowe;
Źródła różnicy miedzy zyskiem, a przyrostem gotówki operacyjnej;
Efekty gotówkowe z działalności inwestycyjnej i finansowej.
Zależności miedzy sprawozdaniami fin: Zamian stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych w bilansie może nie być zgodna ze zmianą stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w rachunku przepływów pieniężnych.
Niezgodność ta może wynikać z:
Przeklasyfikowania niektórych krótkoterminowych aktywów fin do środków pieniężnych w rachunek przepływów;
Z faktu wystawionej na dzień bilansowy różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych na rachunkach walutowych.
Istota analizy wskaźnikowej Analiza wskaźnikowa - dostarczenie informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwie oraz o wynikach działalności na podstawie zbioru wskaźników logicznie ze sobą powiązanych
Polega na obliczaniu różnych wskaźników ekonomicznych i dokonywaniu ich oceny porównawczej.
Wskaźniki łączone są w grupy charakteryzujące ten sam zakres zjawisk ekonomiczno - finansowych grup .


(…)

… (na podstawie bilansu);
Analiza płynności w ujęciu dynamicznym (na podstawie rachunku przepływów pieniężnych).
Wskaźniki płynności finansowej (statyczne):
Wskaźniki bieżącej płynności:
(Current Ratio)
Interpretacja: aktywa obrotowe przyp na jedn zobowiązań bieżących, jeżeli w % to mowimy o stopniu pokrycia, możemy mowic o tym ile razy aktywa obrotowe pokrywaja zobowiązania biezace lub o tym ze nie w pełni…
… - rozliczenia międzyokresowe (czynne);
Lub
Należności krótkoterminowych +inwestycje krótkoterminowe.
Wskaźniki wypłacalności gotówkowej:
Kapitał obrotowy netto w ocenie płynności finansowej
Kapitał obrotowy netto  określany na dwa sposoby:
podejście majątkowe  aktywa obrotowe - zobowiązania bieżące podejście kapitałowe  kapitał stały - aktywa trwałe  kapitał +zobowiązania długoterminowe
interpretacja: Dodatni poziom kapitalny Obr netto
Aktywa obrotowe > zobowiązań bieżących
Kapitał stały > aktywa trwałe
(wskaźnik bieżącej płynności >1)
Majątek obrotowy finansowany kapitałem stałym
Kapitał stały finansujący majątek obrotowy
Zerowy poziom kapitału obrotowego netto:
Aktywa obrotowe = zobowiązania bieżące
Kapitał stały =aktywa trwałe
(wskaźnik bieżącej płynności =1)
majątek obrotowy w całości finansowany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz