Bilans zmian a przepływy pieniężne- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans zmian a przepływy pieniężne- wykład 3 - strona 1 Bilans zmian a przepływy pieniężne- wykład 3 - strona 2

Fragment notatki:

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 3
Bilans zmian a przepływy pieniężne
Bilans różnic bilansowych przedstawia różnice między stanami końcowymi i początkowymi poszczególnych pozycji bilansu majątkowego.
Bilans zmian (różnic) obrazuje konsekwencje czterech typów operacji księgowych odzwierciedlonych w bilansowym układzie majątku. Jest to bilans dynamiczny ujmujący strumienie działalności okresu.
Sposób prezentacji zmian w aktywach i pasywach przy zachowaniu równowagi bilansowe
OA+ - OA- = OP+ - OP- OA+ , OA- - kwoty operacji zwiększających/ zmniejszających aktywa
OP+ , OP-- kwoty operacji zwiększających/ zmniejszających pasywa
OA+ + OP-= OP+ + OA- Lewa strona równania to kierunki wykorzystania środków, a prawa określa źródła pochodzenia czy finansowania tych zaangażowani.
Źródła pochodzenia środków
Kierunki wykorzystania środków
Zmniejszenie aktywów
Zwiększenie pasywów
Zwiększenie aktywów
Zmniejszenie pasywów
Zestawienie kierunków wykorzystania środków i źródeł ich pochodzenia można określać pojęciem bilansów przepływów finansowych czy kapitałowych. Zakres tworzenia tych przepływów może być różny w zależności od rozważanej grupy majątku.
Formuła przepływów pieniężnych:
O+/-Ap = OP+ +OAn- - OAn+ - OP- Z równania wynika, że na zmianę środków pieniężnych dodatnio wpływają wszystkie zwiększenia pasywów i zmniejszenia aktywów niepieniężnych, natomiast ujemnie wszystkie zwiększenia aktywów niepieniężnych i zmniejszenia pasywów.
Powiązania i zależności między elementami sprawozdania finansowego
Bilans
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Aktywa trwałe
Kapitał własny
Aktywa obrotowe
Wynik finansowy netto
Rachunek zysków i strat
Zobowiązania długoterminowe
Rachunek przepływów pieniężnych
Nadwyżka lub niedobór środków pieniężnych
Zobowiązania krótkoterminowe
Informacja dodatkowa
Przepływy pieniężne KOREKTY:
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz