Koncepcja technicznego podejęcia do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja technicznego podejęcia do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych- wykład - strona 1 Koncepcja technicznego podejęcia do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych- wykład - strona 2 Koncepcja technicznego podejęcia do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych- wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 4: 16.04.2010r.
Koncepcja technicznego podejścia do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Etap I
Pozycje bilansu
BO
Zmiana stanu
BZ
Zestawienie pomocnicze
Etap I to sporządzenie bilansu zmian. W tym zestawieniu przyjmuje się umownie zmienne stosowanie określeń: Rok bieżący = BZ
Rok porzedni = BO
Zestawienie pomocnicze należy sprawdzić według algorytmu:
∑BO aktywów =∑ BO pasywów ∑ BZ aktywów = ∑ BZ pasywów
∑BO aktywów + ∆aktywów =∑ BZ aktywów
∑BO pasywów + ∆ pasywów = ∑BZ pasywów gdzie: BO - stan na początek okresu (dane za rok poprzedni) BZ - stan na koniec okresu (dane za rok bieżący) Sum - suma pozycji ∆ - zmiana stanu (BZ - BO)
Etap II
Pozycje bilansu
BO
Dt
Ct
BZ
Zestawienie pomocnicze 2
Zestawienie nr 2 sporządza się w oparciu o bilans i informacje dodatkowe do sprawozdania. Zestawienie to jest sporządzane w sposób prawidłowy, jeśli spełniona jest relacja: Dla aktywów: ∑aktywów BO + ∑Dt aktywów - ∑ Ct aktywów = ∑aktywów BZ
Dla pasywów :
∑pasywów BO + ∑Ct pasywów - ∑ Dt pasywów = ∑ pasywów BZ
Dla całego zestawienia:
∑aktywów BO = ∑pasywów BO
∑aktywów BZ = ∑ pasywów BZ
∑Dt aktywów + ∑ Ct aktywów = ∑ Dt pasywów + ∑Ct pasywów
Etap III
Tytuł zdarzeń gospodarczych
Uwagi
Dt
Ct
Zestawienie pomocnicze 3
Zestawienie pomocnicze nr 3 składa się z czterech modułów, a ponadto w kolumnie „uwagi” mogą pojawić się następujące oznaczenia: Cyfry ujęte w nawiasach bez oznaczenia pozycji przepływów np. (1); oznacza to, że wartość wykazana w danym wierszu nie pojawi się w rachunku przepływów pieniężnych. Lp.


(…)

… - przeniesienie ze środków trwałych w budowie
(2)
1000
Środki trwałe w budowie - przeniesienie do środków trwałych
(2)
1000
2) Oznaczenia pozycji rachunku przepływów pieniężnych bez cyfr w nawiasach - wartość danego wiersza należy wykazać w rachunku przepływów pieniężnych w wymienionych pozycji.
3) Oznaczenia pozycji rachunku przepływów pieniężnych z cyframi w nawiasach - wartość z danego wiersza należy wykazać…
…, dywidendy otrzymane z tytułu udziałów w obcych jednostkach. Etap IV - Eliminacja zdarzeń niepieniężnych w ramach bilansu Najczęściej występujące operacje wewnętrzne między pozycjami bilansu podlegające eliminacji: Wartość początkowa środków trwałych w budowie przekazanych do użytkowania, Przeszacowanie wartości początkowej i umorzenia środków trwałych, Wartość wniesionych środków trwałych jako aport…
… + przychody = koszty W pozycji „wynik” ujmuje się po stronie Dt zysk, a po stronie Ct stratę z działalności inwestycyjnej.
W pozycji „koszt” ujmuje się po stronie Dt wartość netto sprzedanego lub zlikwidowanego składnika działalności inwestycyjnej.
W pozycji „przychód” ujmuje się po stronie CT wartość przychodu ze sprzedaży lub likwidacji tego składnika Musi też spełniony warunek: Kolumna Dt = kolumny Ct…

Moduł IV - w tym module wyodrębniono tytuł operacji, które są ujmowane w rachunku przepływów pieniężnych dwukrotnie. Są to pozycje: zrealizowane różnice kursowe z działalności inwestycyjnej, zrealizowane różnice kursowe z działalności finansowej, różnice kursowe wynikające z wyceny na koniec okresu środków pieniężnych na rachunkach walutowych, odsetki otrzymane/zapłacone z działalności poza operacyjnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz