Sprawozdawczość finansowa - wykład 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdawczość finansowa - wykład 6 - strona 1 Sprawozdawczość finansowa - wykład 6 - strona 2 Sprawozdawczość finansowa - wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 6 Przykład 1:
Wartość zaciągniętego zobowiązania wynosi 6.000 zł, naliczone przez kontrahenta, lecz jeszcze nie zapłacone odsetki karne wynoszą 300 zł.
Wartości księgowe i podatkowe wynoszą:
wartość podatkowa 0zł
wartość księgowa 300zł
-300 zł - przejściowa różnica ujemna
Z tytułu przejściowej różnicy ujemnej należy utworzyć na koniec roku aktywa z tytułu podatku dochodowego, gdyż wystąpiła „nadpłata” tego podatku w roku bieżącym. W roku zapłaty odsetek podstawa opodatkowania zostanie o te wartości pomniejszona. Zakłada się, że odsetki zostaną zapłacone w kolejnym roku podatkowym, w którym będzie obowiązywała stawka 19%.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku: 19% * 300= 57
Przykład 2:
Wartość inwestycji długoterminowej (akcje) według ceny nabycia wynosiła 4.000 zł. Na dzień bilansowy, ze względu na wzrost cen akcji, dokonano przeszacowania inwestycji na 4.800 zł.
Wartości księgowe i podatkowe wynoszą:
wartość księgowa 4.800
wartość podatkowa 4.000
+800- przejściowa różnica dodatnia
Z tytułu przejściowej różnicy dodatniej należy utworzyć rezerwę na przyszłe zobowiązanie podatkowe według stawki przewidzianej w roku realizacji tej różnicy. W przykładzie zakłada się stawkę 19% w roku realizacji (zapłaty) odsetek.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku: 19%* 800= 152
Ewidencja na koniec (podatek dochodowy)
Rozrachunki z urzędem Podatek Aktywa z tytułu odroczonego
skarbowym dochodowy podatku dochodowego
1 2a
2b
Rezerwa z tytułu odroczonego Wynik finansowy
podatku dochodowego
3a 4
3b
Zobowiązanie podatkowe
Zmiana stanu aktywów z t tytułu odroczonego podatku
zwiększenie
zmniejszenie
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku
zwiększenie
zmniejszeni
Przeksięgowanie podatku dochodowego na wynik finansowy
Podatek dochodowy na rachunku wyników
Zobowiązania podatkowe Odroczony podatek dochodowy
Przykład
W jednostce gospodarczej na początek roku wykazane były następujące wielkości:
rezerwa z tytułu odroczonego podatku 450 zł
aktywa z tytułu odroczonego podatku 1700 zł


(…)


Problemy z zyskiem: Problemy z gotówką:
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzają wszystkie te podmioty, które zgodnie z art. 64 UoR mają obowiązek poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta oraz publikowaniu.
W sprawozdaniu tym wykazuje się wszystkie wpływy i wydatki środków pieniężnych, z wyłączeniem operacji związanych z zakupem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz