Różnice trwałe i przejściowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2954
Wyświetleń: 6853
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnice trwałe i przejściowe - strona 1 Różnice trwałe i przejściowe - strona 2

Fragment notatki:

Kiedrowska. Notatka składa się z 2 stron.
Różnice trwałe Są to przychody i koszty, które nie są przychodami i kosztami podatkowymi
Nie są przychodem
Otrzymane odsetki za nieterminowy zwrot podatku
Umorzenie zobowiązań
Nie są kosztem podatkowym
Wszelkie darowizny (z wyjątkiem żywności przekazanej na rzecz organizacji użytku publicznego)
Jednorazowe odszkodowania za wypadek przy pracy
Odsetki za nieterminową spłatę podatku
Koszty reprezentacji
Amortyzowana wartość powyżej 20 000 EUR, przeliczana według kursu z dnia przyjęcia samochodu do użytkowania.
Kary umowne z tytułu wad wykonanych robót budowlanych
Likwidacja samochodu, który nie był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym
Odpisy aktualizujące
Niedoboru
Udzielonej pożyczki
Składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa
Kary i opłaty z tytułu nieprzestrzegani przepisów w zakresie ochrony środowiska
Wierzytelności odpisane, jako przedawnione
Opłaty sankcyjne do budżetu państwa, samorządu terytorialnego, ZUS
Stracone zaliczki w związku z niewykonaniem umowy
Część składki ubezpieczeniowej odpowiadającej wartości samochodu powyżej 20 000 EUR Różnice przejściowe Przychody i koszty, które nie są w danym momencie przychodem i kosztem podatkowym, ale mogą być w przyszłych okresach.
Różnice przejściowe generują podatek odroczony, są one identyfikowane w podmiotach, które podlegają obowiązkowemu badaniu. Jeżeli przedsiębiorstwo nie podlega takiemu badaniu, wszystkie różnice przejściowe są traktowane jak różnice trwałe.
Jednostka ma obowiązek od tej różnicy naliczyć rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Różnice kursowe
Naliczone odsetki od należności i zobowiązań przeterminowanych
Zastosowanie odmiennych metod lub stawek amortyzacji dla potrzeb bilansowych i podatkowych
Odpisy aktualizacyjne należności
Utworzone rezerwy na naprawy gwarancyjne Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych
Wycena inwestycji według wartości godziwej
Na podatek dochodowy wykazany w RZiS składa się
Podatek bieżący wykazany w CIT-8
Zmian stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Różnice przejściowe dodatnie - rezerwy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz