Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego-opracowanie - strona 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego-opracowanie - strona 2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

REZERWY W RACHUNKOWOŚCI
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stanowi kwotę zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, które według przewidywań powstanie w przyszłości, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych
Podatek odroczony
ujemne różnice przejściowe dodatnie różnice przejściowe
Istota ustalania podatku dochodowego opiera się na różnicach przejściowych
Różnice przejściowe to różnice między wartością bilansową danego składnika aktywów lub pasywów jednostki gospodarczej a jego wartością podatkową
Różnica przejściowa= wartość bilansowa - wartość podatkowa
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wartość bilansowa składnika aktywów lub pasywów- wartość danego składnika aktywów lub pasywów ustalona zgodnie z zasadami rachunkowości.
Wartością podatkową składnika aktywów lub zobowiązań jest przyporządkowana mu kwota służąca celom podatkowym.
Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych.
WP = KUP
Wartość podatkowa pasywów- jest ich wartość bilansowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego
WP = WB -KUP
Może również zaistnieć sytuacja, że w wyniku realizacji pasywów nastąpi zwiększenie podstawy opodatkowania wtedy:
WP = WB - (-KUP) = WB + KUP
Dodatnie różnice przejściowe są to różnice przejściowe, które spowodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w [przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona
Dodatnie różnice przejściowe, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość podatkowa albo wartość bilansowa składnika zobowiązań jest niższa niż jego wartość podatkowa
Dodatnie różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania


(…)

… dochodowy
dochodowego 1
3
Kapitał z aktualizacji
wyceny
2
Zadanie 4
W jednostce naliczono na dzień bilansowy odsetki od należności od odbiorców, których stan wynosił 22700,- w wysokości 900. Odsetki te zwiększą należność, czyli aktywa. Zgodnie z zasadą memoriałową stanowią one przychód w momencie naliczenia. Odsetki te będą opodatkowane w momencie realizacji (zasada kasowa) w pełnej kwocie
Polecenie…
… rezerwy na odroczony podatek dochodowy 171
Bilans Zysk (strata) netto (-171)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 171
Rachunek zysków i strat Podatek dochodowy 171
Zadanie 5. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Jednostka nabyła nieruchomość za 25 000,- kwalifikując ją jako inwestycję. Na dzień bilansowy dokonano przeszacowania wartości tej inwestycji długoterminowej do wartości…
…. Utworzenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy 152
Bilans Zysk (strata) netto (-152)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 152
Rachunek zysków i strat Podatek dochodowy 152
Zad 8
20.10.200X r. jednostka nabyła 1000 akcji długoterminowych po 20 zł. Na dzień bilansowy.200Xr. cena akcji wzrosła do 25 zł. Jednostka wycenia akcje na dzień bilansowy według modelu wartości godziwej.
Polecenie…
… według ceny rynkowej32 000,-
Polecenie: Ustalić wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wartość bilansowa inwestycji = 32 000
Wartość podatkowa inwestycji = 25 000
Dodatnia różnica przejściowa = 32 000 - 25 000 = 7 000
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 7 000 * 19% = 1 330
Inwestycje długoterminowe Odpisy aktualizujące Pozostałe przychody operacyjne Sp 25 000 wartość inwestycji 7 000 (1…
… dodatnich różnic przejściowych:
naliczenie należnych odsetek z różnych tytułów
zarachowanie dodatnich różnic kursowych od różnych składników wyrażonych w walutach obcych
zastosowanie wyższych stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych aniżeli dla celów bilansowych ( amortyzacja podatkowa wyższa od amortyzacji bilansowej)
przeszacowanie wartości inwestycji (zwiększenie wartości inwestycji)
Rezerwę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz