Rezerwy w rachunkowości

note /search

Rezerwy w rachunkowości- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 3682

Rezerwy w rachunkowości dr Lucyna Poniatowska Wykład 1 „Ujęcie rezerw w rachunkowości - ogólna charakterystyka” Interpretacja pojęcia rezerwy Rezerwy w rachunkowości są rożnie interpretowane. Uregulowania prawne rachunkowości odnoszą pojęcie rezerw do jednej podgrup rezerw wyodrębnianych w

Rezerwy w rachunkowości- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1288

Rezerwy w rachunkowości dr Lucyna Poniatowska Wykład 3 REZERWY A INNE ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania istniejące, kwota i termin uregulowania są pewne Zobowiązania istniejące, częściowo wykonane świadczenie, niewielka niepewność kwoty i terminu wymagalności Zobowiązania przyszłe, wynikają z przyszłego ...

Rezerwy w rachunkowości- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1323

Rezerwy w rachunkowości dr Lucyna Poniatowska Wykład 6 Zadanie 4. Kryteria ujmowania rezerw - Remont budynku Jednostka „A” zamierza w roku 20X0 dokonać remontu hali produkcyjnej. Szacowany koszt remontu wynosi 300 000 zł. W październiku 20X0 roku jednostka ogłosiła przetarg na wykonanie prac remon...

Ewidencja biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów będących rezerwa...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 343
Wyświetleń: 770

REZERWY W RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 22.03.2011 Ewidencja biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów będących rezerwami - ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym Rozrachunki z dostawcami Konata kosztów układu pracownikami rodzajowego (2a) Rozliczenie międzyokresowe Konat kosztów ...

Pozostałe rezerwy-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1624

REZERWY W RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 10 19.04.2011 POZOSTAŁE REZERWY Do grupy pozostałych rezerw zalicza się wszystkie inne niż rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne rezerwy. Są to rezerwy na straty z operacji gospodarczych w toku oraz inne praw...

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 840
Wyświetleń: 1995

REZERWY W RACHUNKOWOŚCI Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stanowi kwotę zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, które według przewidywań powstanie w przyszłości, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych Podatek odroczony ujemne różnice przejściowe dodatnie różni...

Rezerwy na świadczenia pracownicze-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1204

REZERWY W RACHUNKOWOŚCI Rezerwy na świadczenia pracownicze to przyszłe, szacowane zobowiązania jednostki gospodarczej z tytułu przysługujących zatrudnionym w niej pracownikom świadczeń pracowniczych Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się wówczas, gdy: z przepisów prawa pracy, układu pracy...

Ujęcie rezerw w księgach rachunkowych-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 238
Wyświetleń: 868

REZERWY W RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 4 15.03.2011 Ujęcie rezerw w księgach rachunkowych Wszystkie rezerwy tworzy się na ustalony okres, po upływie którego musi nastąpić wykorzystanie lub rozwiązanie rezerwy. Wykorzystanie lub rozwiązanie rezerwy są rozwiązaniami alternatywnymi , co oznacza ze jeżeli re...

Ujęcie rezerw w rachunkowości - ogólna charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1841

REZERWY W RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 1 15.02.2011 UJĘCIE REZERW W RACHUNKOWOŚCI- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Istota rezerw i cel tworzenia rezerw Podstawy tworzenia rezerw Interpretacja pojęcie „rezerwy” Rodzaje rezerw w rachunkowości Rezerwy na zobowiązania Istota rezerw są instrumentem zabezpieczeni...

Wycena rezerw i ujęcie rezerw w bilansie-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1176

REZERWY W RACHUNKOWOŚCI Wycena rezerw i ujęcie rezerw w bilansie uzasadniona, wiarygodnie oszacowana wartość Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkotermin...