Pozostałe rezerwy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozostałe rezerwy-opracowanie - strona 1 Pozostałe rezerwy-opracowanie - strona 2 Pozostałe rezerwy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

REZERWY W RACHUNKOWOŚCI
WYKŁAD 10 19.04.2011
POZOSTAŁE REZERWY
Do grupy pozostałych rezerw zalicza się wszystkie inne niż rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne rezerwy.
Są to rezerwy na straty z operacji gospodarczych w toku oraz inne prawdopodobne zobowiązania, wynikające przede wszystkim z:
udzielonych poręczeń i gwarancji
skutków toczącego się postępowania sadowego
operacji kredytowych
restrukturyzacji
umów powodujących poniesienie straty w przyszłości,
zaniechanie lub utraty zdolności do kontynuacji działalności
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych
Pozostałe rezerwy
Rezerwy na zobowiązania Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rezerwy z tytułu umów rodzących obciążenia
Jeżeli jednostka jest stroną umowy która rodzi obciążenia, to istniejący obowiązek wynikający z umowy ujmuje się jako rezerwę.
Umowa rodząca obciążenia to umowa, na podstawie której nieuniknione koszty wypełnienia obowiązku przewyższają nad korzyściami, które przewiduje się uzyskać na jej mocy. Przykładem u mowy rodzącej obciążenia może być umowa leasingu, w sytuacji kiedy takie obciążenie powstaje, umowy dotyczące udzielonych poręczeń, gwarancji.
Rezerwami z tytułu umów rodzących obciążenia są także rezerwy dotyczące operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego na przykład rezerwy na odszkodowania. Pozostałymi rezerwami są także rezerwy z tytułu ochrony środowiska.
Jeżeli zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, założenie kontynuacji działalności przestało być zasadne istnieje wymóg utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane utratą zdolności do kontynuacji działalności.
Ewidencja pozostałych rezerw Rozrachunki z Pozostałe rezerwy Pozostałe koszty operacyjne
2 1a
Pozostałe przychody Koszty finansowe
operacyjne
1b
3a
Straty nadzwyczajne
Przychody finansowe 1
3b


(…)

… i nie są związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa
Rezerw nie są objęte natomiast koszty:
przeszkolenia pozostających pracowników lub zmiany ich przyporządkowania służbowego
marketingu czy inwestycji w nowe systemy sieci dystrybucji
Warunkiem utworzenia rezerwy na restrukturyzację jest prawny lub umowny obowiązek jej przeprowadzenia.
Obowiązek prawny……………
Jeżeli na dzień bilansowy występuje obowiązek…
… działalności w przyszłości i na dzień bilansowy, nie stanowiące zobowiązań z tytułu restrukturyzacji, ujmuje się w księgach na takich zasadach, jak gdyby poniesiono je niezależnie od restrukturyzacji. Wycena rezerw na restrukturyzację, podobnie jak wycena innych rezerw, oparta jest na estymacji jednak procedury obliczeniowe związane z ustaleniem jej wartości charakteryzują się pewnymi cechami:
estymacja…
… zostaną restrukturyzacją oraz jej uzasadnienie, także ekonomiczne.
Plan powinien zatem określać:
obszar i rodzaje zasobów majątkowych, które zostaną objęte działaniami restrukturyzacyjnymi oraz ich lokalizację (aktualne lub przyszłe) grupy zwalnianych pracowników, którzy mają uzyskać rekompensaty i odszkodowania
kwoty niezbędnych nakładów jakie mają być poniesione
organy i instytucje nadzorujące przebieg…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz