MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe- opracowanie - strona 1 MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe- opracowanie - strona 2 MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

REZERWY
MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
Rezerwy - zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty są niepewne
Tworzenie rezerw:
Wn Konto kosztów (wpływ na wynik finansowy)
Ma Konto Rezerwy (zobowiązania - ujęcie w bilansie)
Tworzenie rezerw na zobowiązania ma miejsce wówczas, gdy:
Przedsiębiorstwo jest zobligowane, w przypadku zaistnienia pewnych okoliczności, do przymusowego świadczenia na rzecz osób trzecich jednakże
Wystąpienie tych okoliczności ( a wiec i przymusu świadczenia) nie jest absolutnie pewne lub wysokość ewentualnego świadczenia nie jest jeszcze przesądzona.
Warunkiem tworzenia rezerwy na zobowiązania jest:
Wystąpienie zdarzenia obligującego jednostkę do wykonania w przyszłości świadczeń, pod warunkiem, że
Istnieje możliwość wiarygodnego szacunku kosztów lub strat, których poniesienie jest niezbędne dla wywiązania się przez jednostkę z jej obowiązków.
Zdarzenie obligujące - takie zdarzenie, które powoduje prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek wykonania świadczenia powodującym że jednostka nie ma żadnej realnej możliwości nie wypełnienia tego obowiązku.
Taka sytuacja ma miejsce, gdy:
Wypełnienie obowiązku może być wyegzekwowane na drodze prawnej lub
Zdarzenie (którym może być działanie jednostki) stwarza oczekiwanie stron trzecich, ze jednostka wywiąże się z tego obowiązku - w przypadku zwyczajowo oczekiwanego obowiązku
Zgodnie z postanowieniami MSR nr 37 rezerwy tworzy się gdy spełnione są łącznie trzy następujące warunki:
Na jednostce ciąży istniejący prawny lub zwyczajowy obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych,
Prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne,
Można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku,
Jeżeli warunki te nie są spełnione nie należy tworzyć rezerw.
Kwota, na którą tworzona jest rezerwa - najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy (konieczność wykorzystania dyskonta).
Typowymi przykładami rezerw tworzonych w rachunkowości są (wg MSR 37):
Rezerwy na zobowiązania z tytułu skutków toczącego się postępowania sądowego,
Rezerwy z tytułu udzielonego poręczenia,
Rezerwy związane z ochroną środowiska,
Rezerwy z tytułu restrukturyzacji,
Rezerwy z tytułu odpraw emerytalnych (UoR bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów),


(…)

… kosztów),
Szczególny przypadek - Rezerwa na podatek odroczony - MSR 12
Zad 15
Założenia:
Firma lotnicza jest zobowiązana przepisami prawa do dokonywania generalnych przeglądów samolotów raz na trzy lata. Samolot, który posiada firma był kupiony rok temu. Jednostka udzieliła poręczenia kredytowego jednej ze swoich jednostek zależnych. W listopadzie spółka zależna została postawiona w stan likwidacji i okazało się, że nie ma wystarczających środków na spłatę kredytu.
W sierpniu jednostka przygotowywała przyjęcie weselne. Kilka dni po przyjęciu trzy osoby zmarły na skutek zatrucia pokarmowego. Krewni zmarłych osób skierowali przeciwko jednostce sprawę do sądu domagając się odszkodowania. Prawnicy jednostki uważają, że firma nie będzie uznana za winną śmierci tych osób.
Jednostka użytkuje fabrykę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz