Ujęcie rezerw w rachunkowości - ogólna charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ujęcie rezerw w rachunkowości - ogólna charakterystyka - strona 1 Ujęcie rezerw w rachunkowości - ogólna charakterystyka - strona 2 Ujęcie rezerw w rachunkowości - ogólna charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

REZERWY W RACHUNKOWOŚCI
WYKŁAD 1 15.02.2011
UJĘCIE REZERW W RACHUNKOWOŚCI- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Istota rezerw i cel tworzenia rezerw
Podstawy tworzenia rezerw
Interpretacja pojęcie „rezerwy”
Rodzaje rezerw w rachunkowości
Rezerwy na zobowiązania
Istota rezerw
są instrumentem zabezpieczenia się jednostki przed skutkami znanego lub przewidywanego ryzyka związanego z możliwościami wystąpienia w przyszłości różnych obciążeń o charakterze kosztów, strat, zobowiązań, itp.- główną przyczyną tworzenia rezerw w rachunkowości jest ryzyko gospodarcze.
są wyrazem przestrzegania przez jednostkę gospodarczą nadrzędnych zasad rachunkowości głównie zasady wiernego i rzetelnego obrazu i zasady ostrożności,
są instrumentem polityki bilansowej jednostki gospodarczej,
utworzenie rezerwy oznacza wygospodarowanie i zarezerwowanie w jednostce specjalnych środków na pokrycie znanych lub przewidywanych obciążeń, które mogą pojawić się w przyszłości jako skutek działalności jednostki, poprzez zwiększenie kosztów,
w przypadku wystąpienia przewidywanych wydatków wykorzystanie rezerwy spowoduje rozchód odłożonych na ten cel aktywów bez uszczuplenia majątku zaangażowanego w bieżącą działalność jednostki.
Cel tworzenia rezerw
Istotą tworzenia rezerw jest
łagodzenie skutków ryzyka gospodarczego
prawidłowe kształtowanie wyniku finansowego
Podstawy tworzenia rezerw
Konieczność tworzenia rezerw w rachunkowości wynika z :
teorii rachunkowości i formułowanych przez nią zasad tj.: zasada ostrożności, współmierności przychodów i kosztów, memoriału, istotności i zasada wiernego i rzetelnego obrazu
prawa rachunkowości
praktyki gospodarczej
Do kategorii rezerw w teorii rachunkowości zazwyczaj zalicza się:
rezerwy na zobowiązania- rezerwy sensu stricte, tzw. klasyczne rezerwy rachunkowości,
rezerwy na aktywa, tzw. odpisy aktualizujące wartość aktywów, tworzone w związku z utratą wartości aktywów,
rezerwy kapitałowe, stanowiące wydzieloną część kapitałów własnych jednostki
rezerwy na koszty- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, wynikające z zasady współmierności przychodów i kosztów,
rezerwy „ciche” związane z wyceną składników aktywów i pasywów


(…)

… utworzenia rezerw. Dokonać
wyceny rezerwy.
Zdarzeniem obligującym jest emisja zanieczyszczeń powodujące powstanie obowiązku prawnego
Wypływ środków jest bardzo prawdopodobny
Możliwy jest wiarygodny szacunek przewidywanej kary
Tworzy się rezerwę w roku 20X1 w wysokości przewidywanych kosztów zapłacenia kary
Przykład 7 Ochrona środowiska
Jednostka działa w przemyśle chemicznym powoduje zanieczyszczenie…
…, który został rozstrzygnięty w grudniu. Na dzień bilansowy prace remontowe nie zostały rozpoczęte.
Polecenie. Dokonać analizy decyzyjnej dotyczącej utworzenia rezerwy kosztów
przyszłego remontu.
Nie tworzy się rezerwy
Nie ma zdarzenia obligującego
Przykład 9 Postępowanie sądowe
W roku 20X0 przeciwko jednostce toczy się sprawa sądowa o wypłatę odszkodowania w kwocie 20 000 zł, co do której, biorąc pod uwagę przebieg rozprawy…
…, które zaistniały przed dniem bilansowym, lecz ich wysokość i moment wystąpienia będą znane dokładnie dopiero po tym dniu REZERWY NA STRATY Z OPERACJI W TOKU
Cel tworzenia
zabezpieczenie na ewentualne starty w sytuacji, kiedy prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest dostatecznie duże i udokumentowane,
Prawidłowe przedstawienie wyniku finansowego jednostki
Przykłady rezerw na straty z operacji gospodarczych w toku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz