Sprawozdawczość

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdawczość - strona 1 Sprawozdawczość - strona 2 Sprawozdawczość - strona 3

Fragment notatki:

in.: inwestorzy, nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, kito musi sporządzać sprawozdawczość, aktywa, pasywa, rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, zobowiązania krótkoterminowe, fundusze specjalne, działalność inwestycyjna, kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu, na koniec okresu, kalkulacja sprawozdań finansowych, konsolidacja pełna, metoda praw własności.


(…)

… transportu e) inne środki trwałe:
- inwentaż żywy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych.
2. Środki trwałe w budowie - budowane; montowane; w okresie ulepszenia; koszty opracowania założeń techniczno-ekonomicznych; koszty poniesione na wykonanie ekspertyz, prac geodezyjnych i geologicznych; koszty ewentualnej likwidacji starych obiektów istniejących na danym terenie; inne koszty związane z przystosowaniem i realizacją budowy; wartości robót i usług wykonanych i wynikających z wystawianych faktur; wartość materiałów zużytych w budowie; wynagrodzenia przez inne świadczenia dla p ralzizujących daną budowę
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności :
- wynikają z przepisów prawa lub zawartych umów,
- uprawnienie przedsiębiorstwa do otrzymania od dłużnika ustalonej kwoty środków pieniężnych w wyznaczonym…
…,
* rezerwy na koszty badania sprawozdania finansowego,
* naprawy gwarancyjne,
- inne rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych; środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie (…) środków trwałych, środków trwałych w budowie (…) jeśli nie zwiększają one kapitałów…
… wytworzenia lub wartość przeszacowana pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2. Środki trwałe w budowie
Ogół kosztów poniesionych w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych
Cena nabycia pomniejszona…
… międzyokresowe oraz należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług.
Przepływy w ramach działalności inwestycyjnej (wg. KSR 1)
- wpływ z tytułu zakupu, montażu, uruchomienia składników środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialne i prawne, inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne aktywów finansowych,
- wpływy ze sprzedaży środków trwałych w budowie, wartości…
… finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe
Kwota wymagająca zapłaty
Wartość godziwa
9. Rezerwy
Uzasadniona, wiarygodnie oszacowana wartość
10. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa
Wartość nominalna
Metoda praw własności - oznacza przyjętą przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora metodę wyceny udziałów w aktywach netto jednostki…
…) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależnych i tej części aktywów netto jednostek zależnych według ich wartości godziwej, odpowiadającą udziałowi jednostki dominującej i innych jednostek objętych konsolidacją na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli. Jeżeli wartość godziwa będzie większa od wartości księgowej to ta różnica będzie wykazywana…
… w jednostkach zależnych i tej części aktywów netto jednostek zależnych według ich wartości godziwej, odpowiadającą udziałowi jednostki dominującej i innych jednostek objętych konsolidacją na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli. Jeżeli wartość godziwa będzie większa od wartości księgowej to ta różnica będzie wykazywana jako element aktywów w skonsolidowanym bilansie w pozycji wartość firmy…
… - w sytuacji gdy dłużnik kwestionuje zobowiązanie; mogą być z tytułu każdej pozycji powyżej
III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki…
… statystycznym
Społeczeństwo - lokalne społeczności i organy władzy samorządowej - zdolność do kontynuowania działalności skutkuje dla bezrobocia - dla ludzi; rozwój infrastruktury inwestycyjnej, wzrost wpływ do budżetu - z perspektywy władz lokalnych
Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych:
- zasada memoriałowa,
- zasada kontynuowania działalności,
- zasada współmierności,
- zasada wiernego obrazu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz