Charakterystyka majątku i kapitałów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4438
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka majątku i kapitałów - strona 1

Fragment notatki:

doc zajmuje 5 stron i zawiera charakterystykę majątku i kapitałów. Materiał jest częścią przedmiotu rachunkowość, który prowadzi dr Sylwia Krajewska.

Tematy poruszane w niej to: majątek jednostki gospodarczej, metoda bilansowa, klasyfikacja majątku trwałego, klasyfikacja majątku obrotowego, kapitały jednostki gospodarczej, fundusze własne, zobowiązania oraz zasoby majątkowe.

Notatka pozwoli przyswoić sobie wiedzę z zakresu majątku i kapitałów oraz przygotować się odpowiednio do zajęć.

Podstawy rachunkowości
dr Sylwia Krajewska
Charakterystyka majątku i kapitałów jednostki gospodarczej
Zastosowanie metody bilansowej
Majątek jednostki gospodarczej (ujecie przedmiotowe):
Majątek trwały:
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowy majątek trwały
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Majątek obrotowy:
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Klasyfikacja majątku trwałego:
Wartości niematerialne i prawne:
Prawa majątkowe
Wartość firmy
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Rzeczowy majątek trwały:
Środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe:
Nieruchomości i wartości niematerialne i prawne o charakterze lokatowym
Długoterminowe aktywa finansowe:
Udziały lub akcje innych jednostek
Inne papiery wartościowe
Udzielone pożyczki
Inne długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Klasyfikacja majątku obrotowego:
Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe):
Materiały
Produkty gotowe, półprodukty, produkty w toku
Towary
Należności krótkoterminowe:
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
Inne należności np.: od pracowników
Należności dochodzone na drodze sądowej (sporne)
Inwestycje krótkoterminowe:
Udziały lub akcje innych jednostek
Inne papiery wartościowe
Udzielone pożyczki
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne (aktywa pieniężne)
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Kapitały jednostki gospodarczej (ujecie podmiotowe):
Z punktu widzenia prawa własności kapitały (fundusze) jednostek gospodarczych dzielone są na:
kapitały (fundusze) własne,
zobowiązania (kapitały obce).
Kapitały (fundusze) własne
Uwzględniając sposób zasilania można podzielić kapitały (fundusze) własne na:
powierzone, odpowiadające finansowym wkładom właścicieli, których z reguły nie wolno zwracać w trakcie funkcjonowania jednostek gospodarczych,
samofinansowania, pochodzące z przeznaczonego na potrzeby rozwojowe jednostki zysku.


(…)

… wartościowych, które występują w przypadku pozyskiwania przez jednostką gospodarczą środków pieniężnych poprzez emisję i sprzedaż obligacji bądź innych dłużnych papierów.
Do zobowiązań ustawa o rachunkowości zalicza także rezerwy, interpretując je jako zobowiązania, których termin wymagalności lub ich kwota nie są pewne.
W zależności od okresu spłaty zobowiązania długoterminowe (okres spłaty na dzień bilansowy
… pieniężnych od osób fizycznych bądź prawnych nie będących bankami,
zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które występują w związku z rozbieżnymi w czasie momentami: otrzymania dostawy (usługi) i zapłaty za tę dostawę (usługę),
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, które powstają z tytułu naliczonych, a jeszcze nie zapłaconych podatków, ceł, składek ubezpieczeniowych wobec…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz