Wzór bilansu, (sem II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2492
Wyświetleń: 5047
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór bilansu, (sem II) - strona 1

Fragment notatki:

Nazwa jednostki, adres
BILANS*
sporządzony na dzień .......................
AKTYWA
PASYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
budynki i budowle (i dot. ich prawa)
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
II. Należności krótkoterminowe
1. z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
2. należności z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
inne (np. od pracowników, wewnątrzzakładowe),
dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)
A. Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz