Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa

note /search

Marże i wyceny w obrocie handlowym - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

MARŻE I WYCENY W OBROCIE HANDLOWYM Ogniwo obrotu Ceny i marże Producent sprzedaż kupno Cena producenta + marża hurtowa Hurt sprzedaż = cena hurtowa + marża detaliczna kupno = cena detaliczna Detal sprzedaż Sposób wyznaczania marży Rachun...

Pojęcie wyniku finansowego i dochodu - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

Pojęcie wyniku finansowego i dochodu. Wynik finansowy [WF] jest wyrazem w mierniku pieniężnym, efektem działalności. Różnica między przychodami, a tym co służyło ich osiągnięciu. WF może być wyrażony jako wynik brutto, lub netto [pod wzgledem obowiązkowych obciążeń] Podatek dochodowy to najważniej...

Przykład bilansowe - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1253

Przykład (funkcjonowanie kont bilansowych, zestawienie obrotów i sald) W bieżącym okresie miały miejsce następujące operacje: Zakupiono materiały za gotówkę i przyjęto je do magazynu - 800 zł. Zaciągnięto

Rodzaje kont - konta wynikowe - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2751

RODZAJE KONT Konta bilansowe - konta aktywów i pasywów Konta niebilansowe [wynikowe] - ewidencja operacji wynikowych, a więc odzwierciedlających procesy gospodarcze [konta kosztów, przychodów, zysków i strat] Konta rozliczeniowe - charakter pomocniczy, służą rozliczenia określonej kategorii [np. ...

Aktywa finansowe - wybrane slajdy, (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Rachunkowość finansowa Wybrane slajdy do wy 12 „Aktywa finansowe” Aktywa finansowe Aktywa pieniężne Gotówka w walucie polskiej i obcej, Środki na rachunkach bankowych, Obce czeki, weksle (do 3 msc.) Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki Prawo do otrzymania ...

Aktywa finansowe - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

AKTYWA FINANSOWE Aktywa finansowe - stanowią pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikają z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. W bilansie aktywa finansowe...

Aktywa trwałe - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Aktywa Trwałe Rzeczowe wart. Niematerialne i prawne incest. Długotrw. - śr trwałe - prawa majatkowe -nieruchomości - śr trwałe w budowie - koszty zakończonych prac rozwojowych - wart. Niem i prawne -wartość firmy -finansowe akt.długotrw Śr. Trwałe - inne niż zaliczane do inwestycji rzeczowe akt...

Bilans, aktywa i pasywa - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2240

BILANS MAJĄTKOWY Bilans - równoważenie w sumach końcowych zestawienie aktywów i pasyów [majątku] sporządzone w określonej formie na określony dzień [moment bilansowy] Dzień finansowy - dzień kończący rok obrotowy - dla sprawozdań rocznych Rok obrotowy - kalendarzowy, albo 12 kolejnych miesięcy A...

Ceny ewidencyjne - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

Cena ewidencyjna - cena, w której dokonuje się wyceny dochodów magazynowanych i obrotu materiałami i twoarami w jednostce. Ceny ewidencyjne mogą być określane na poziomie: cen nabycia - gdy obejmują koszty związane z cen zakupu - gdy koszty zakupu podlegają ewidencji na osobnych kontach ceny rzec...

Dynamiczny rachunek majątku - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

DYNAMICZNY RACHUNEK MAJĄTKU Operacja gospodarcza - udokumentowana dowodem księgowym i podlegające ewidencji zdarzenie gospodrcze, wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na majątek [wywołujące zmiany w aktywach i /lub pasywach] Nie wszystkie zdarzeni a są operacjami [zawarcie umowy o pracę z pr...