Bilans, aktywa i pasywa - omówienie (sem II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans, aktywa i pasywa - omówienie  (sem II) - strona 1 Bilans, aktywa i pasywa - omówienie  (sem II) - strona 2 Bilans, aktywa i pasywa - omówienie  (sem II) - strona 3

Fragment notatki:

BILANS MAJĄTKOWY
Bilans - równoważenie w sumach końcowych zestawienie aktywów i pasyów [majątku] sporządzone w określonej formie na określony dzień [moment bilansowy]
Dzień finansowy - dzień kończący rok obrotowy - dla sprawozdań rocznych
Rok obrotowy - kalendarzowy, albo 12 kolejnych miesięcy
AKTYWA
Trwałe
I wartości niematerialne i prawne
II rzeczowe aktywa trwałe
III należności długoterminowe
IV inwestycje dugoterminowe
V długoterm. Rozliczenia międzyokresowe
Obrotowe
I zapasy
II należności krótkoterminowe
III inwestycje krótkoterminowe
Iv krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe [zasada „wzrastającej pewności”]
PASYWA
Kapitał własny
I kapitał podstawowy
II kapitał samofinansowania
Zobowiązania i rezerwy
I rezerwy na zobowiązania
II zobowiązania długoterminowe
III zobowiązania króktoterminoe
IV Rozliczenia między okresowe [zasada „wzrastającej wymagalności”]
Aktywa i pasywa wyrażają ten sam majątek, dlatego muszą być sobbie równe. Aktywa i ich klasyfikacja:
- Zasoby majątkowe - oczekuje się wpływu korzyści ekonomicznych do firmy
- kontrolowane przez jednostkę
- mają wiarygodnie określoną wartość
- muszą powstać w wyniku przeszłych zdarzeń
AKTYWA
Trwałe - trwale używane przez jednostkę pozostają w jej dyspozycji przynajmniej przz rok licząc od daty sporządzenie bilansu; w trakcie zachodzących procesów nie zmieniają postaci; niektóre podlegają stopniowemu zużyciu.
Obrotowe - zmieniają swoją postać w krótkim casie [najczęściej w ciągu roku obrotowego lub cyklu pdorukcyjnym] w toku zachodzących w jednostce procesów gospodarczych.
Faza zaopatrzenia  działalność własna  faza zbytu
^---------środki pieniężne-----------------------|
AKTYWA TRWAŁE
I wartości niematerialne i prawne
- nabyte prawa majątkowe
- nabyta wartość firmy [różnia między ceną nabycia jednostki lub orgaanizowania jej części, a niższą od niej wartością godziwą przyjętych aktywów netto]
- koszty zakończonych prac rozwojowych [koszty badań lub w inny sposób uzyskanej wiedzy, która może być wykorzystywaa do produkcji nowych/lepszych produktów i technologii
- nabyte prawa majątkowe - nadające se do gospofarcego wykorzystania o przeidywnym okresie ekonomicznej użtecznościi dłuższej niż rok, przeznaczone do użwyania a potrzeby jednostki [np. Prawa autorskie, licencje, koncesje, mieszkanie]

(…)

… istniejącego śr. Trwałego [zakupienie maszyny wymagającej remontu]
III należności długoterminowe
Inne niż z tytułu dostaw i usług należności długoterminowe, powyżej roku od dnia bilansowego [należności z tytułu leasingu finansowego]
IV inwestycje dugoterminowe
Inwestycje - posiadane aktywa w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikające z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskanie przychodów w formie…
…:
- akcje, udziały do użycia
- udzieone pożyczki wymagalne w okresie do roku
- inne papiery wartościowe
- środki pieniężne [w kasie, na rachunkach, czeki, weksle obce do 3mcy, odsetki od lokat]
2) inne inwetycje krótkoterminowe [np. Kamienie szlachetne, złoto, dzieła sztuki]
PASYWA
Kapitał - w spółkach
Fundusze - w przedsiębiorstwach państwowyh, spółdzielnie
Kapitał własny [fundusze]
Równowartość środków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz