Struktura bilansu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura bilansu - strona 1

Fragment notatki:


AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkookresowe
III. Inwestycje krótkookresowe
IV. Krótkookresowe rozliczenia międzyokresowe
PASYWA
A. Kapitał własny
I. Kapitał podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy(-)
III. Udziały własne(-)
IV. Kapitał rezerwowy
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
VII. Zysk/strata z lat ubiegłych
VIII. Zysk/strata z lat ubiegłych
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz