Ogólna postać bilansu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna postać bilansu - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

OGÓLNA POSTAĆ BILANSU: Aktywa:
Majątek trwały.
Rzeczowy majątek trwały
Wart. niematerialne i prawne.
Finansowy majątek trwały
Majątek obrotowy.
Zapasy
Należności i rozliczenia
Papiery wartościowe przezn. do obrotu
Środki pieniężne
Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
Pasywa:
Kapitał własny
Kapitał podstawowy.
Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy z aktualiz. wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
Wynik finansowy netto roku obrotowego.
Rezerwy
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkotermin. i fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów.
Rach. wyników jest dokum. obrazującym działanie w całym okr. finansowym. Jest zestawieniem przychodów oraz kosztów poniesionych na uzysk. tych przychodów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz