Bilans i rachunek zysków i strat - definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans i rachunek zysków i strat - definicje - strona 1 Bilans i rachunek zysków i strat - definicje - strona 2

Fragment notatki:

Golec. Notatka składa się z 2 stron.
Bilans - sprawozdanie zawierające informacje o stanie majątku i kapitałów oraz sytuacji materialnej przedsiębiorstwa Rachunek zysków i strat - prezentuje informacje o dokonaniach jednostki i jej rentowności. Cash flow - pokazuje sytuację pieniężną przedsiębiorstwa Zestawienie zmian w kapitale własnym - pokazuje zmiany w poszczególnych elementach kapitału własnego (emisje/dopłaty właścicieli/dywidendy/ przesunięcia wypracowanych zysków). Bilans: A (co mamy?) = P (skąd pochodziły pieniądze?) Aktywa trwałe WNiP (wartości niematerialne i prawne);
RzAT (rzeczowe aktywa trwałe);
Należności Dt (długoterminowe);
Inwestycje Dt (długoterminowe);
Dt RMO (długoterminowe rozliczenia międzyokresowe). Aktywa obrotowe Zapasy;
Należności kt (krótkoterminowe);
Inwestycje kt (krótkoterminowe);
Kt RMO (krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe). Kapitał własny Kapitał zakładowy;
Kapitał zapasowy;
Kapitały rezerwowe;
Zyski niepodzielone; Wynik roku obrotowego. Kapitał obcy Rezerwy;
Zobowiązania dt (długoterminowe);
Zobowiązania kt (krótkoterminowe);
RMO (rozliczenia między okresowe). Rachunek zysków i strat Przychody operacyjne; Koszty operacyjne;
Zysk operacyjny (EBIT);
Przychody finansowe; Koszty finansowe;
Zysk z działalności gospodarczej;
Zdarzenia nadzwyczajne;
Zysk brutto (EBT);
Podatek dochodowy;
Zysk netto (EAT). Rachunek zysków i strat - działalność operacyjna Rachunkowość finansowa: Wariant kalkulacyjny: +przychody ze sprzedaży
-koszt sprzedanych produktów, towarów, usług
-koszty sprzedaży
-koszty ogólnego zarządu =zysk ze sprzedaży +pozostałe przychody operacyjne
-pozostałe koszty operacyjne =EBIT (zysk operacyjny) Wariant porównawczy: +przychody ze sprzedaży
-amortyzacja
-zużycie materiałów i energii
-usługi obce
-wynagrodzenia
-świadczenia na rzecz prawa
-pozostałe
-wartość sprzedanych towarów =zysk ze sprzedaży +pozostałe przychody operacyjne
-pozostałe koszty operacyjne =EBIT Dr Anna Golec Finanse przedsiębiorstw Strona 1 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz